Verslag bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie 21 april j.l.

De bijeenkomst waarin Fons Elders namens de Zuyderzeedijk Alliantie het woord deed was goed bezocht met zo’n 60 aanwezigen. Dhr. Elders legde de visie van de alliantie ter tafel en schetste een beeld waarin de probleemstelling, ambtelijk overleg en mogelijk ‘hardere’ acties de boventoon voerden. Onder de aanwezigen blijkt een hoge mate van actiebereidheid te bestaan maar op vragen uit de zaal over het omzetten van deze bereidheid tot werkelijke daden, wordt geen antwoord gegeven.  Dhr. Elders is in dezen meer iemand die een duidelijke visie heeft over de gang van zaken maar geen directe vertaling heeft naar bijbehorende acties. Hij legt ook uit dat de Zuyderzeedijk Alliantie geen vereniging of stichting is, maar een initiatief van een paar bezorgde dijkbewoners.

Arjan Bakker pakte de wens om tot actie te komen tijdens de bijeenkomst op door te pogen aanspreekpunten binnen Durgerdam te vinden van waaruit vervolgstappen gecoördineerd zouden kunnen worden.

De avond was een initiatief van de Zuyderzeedijk Alliantie met Rolf van Roon als initiatiefnemer. De dorpsraad Durgerdam is faciliterend opgetreden en heeft de ruimte in de kerk gereserveerd, de uitnodigingen via email verstuurd en de kosten voor de huur voor haar rekening genomen.

Zo eindigde de avond zonder concrete vervolgstappen en bleef onduidelijk wat de Zuyderzeedijk Alliantie voor Durgerdam zou kunnen betekenen, terwijl ook nog steeds niet duidelijk is of en hoe Durgerdam de activiteiten van de alliantie zou kunnen ondersteunen.

Dijkversterking: rol van de dorpsraad

Wat doet de dorpsraad


Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze plannen rond de eventuele dijkversterking. Maar helder is dat het thema de gemoederen onder Durgerdammers bezig houdt.

Tijdens de afgelopen twee dorpsvergaderingen heeft de dorpsraad haar twee-sporen benadering uiteengezet.

  1. Enerzijds blijven we meepraten met de instanties die gaan over de dijkversterking om de relaties te onderhouden en zo optimaal mogelijk te blijven geïnformeerd. Ook willen we de belangen van Durgerdammers zorgvuldig naar voren brengen opdat de plannen hierop zo mogelijk worden aangepast.  Een aantal Durgerdammers praten mee in de Atelier bijeenkomsten die het HHNK organiseert. Ook heeft de werkgroep dijkversterking regelmatig contact met vertegenwoordigers van het HHNK. Daarnaast onderhouden we de relaties via de CDR en het stadsdeel.
  2. Anderzijds zetten wij in op een zorgvuldige besluitvorming voor dit intensieve en ingrijpende project voor ons dorp. De vragen rondom nut en  noodzaak moeten klip en klaar zijn voordat er een spa in de grond gaat.  De inzet van de Zuyderzee alliantie wordt door ons omarmd. Daar waar er bewonersinitiatieven zijn die breed draagvlak genieten en worden getrokken door Durgerdammers ondersteunt de dorpsraad deze met de (beperkte) middelen die er voorhanden zijn.

Wat te verwachten van de dorpsraad?

  • De dorpsraad informeert Durgerdammers d.m.v. informatie op de website, de presentaties bij dorpsvergaderingen van zowel het HHNK en de Zuyderzee Alliantie.
  • De dorpsraad luistert naar Durgerdammers om de zorgen op tafel te leggen bij het HHNK en na te gaan welke vragen en actiebereidheid er is.
  • De dorpsraad faciliteert initiatieven van Durgerdammers die zich willen inzetten. Zo ondersteunde de Dorpsraad onlangs de bijeenkomt met de Zuyderzee Alliantie (zie verslag).   De dorpsraad zet zich ook in voor nieuwe of vervolginitiatieven die worden ondernomen mits er breed draagvlak voor is onder Durgerdammers. Let wel, de dorpsraad heeft een zeer beperkt budget, geen staf en geen bestuurlijke bevoegdheden.

Voor vragen, opmerkingen, initiatieven die gaan over de dijkversterking, neem contact op met de werkgroep dijkversterking.

Oproep: meekoppelkansen

Wie denkt er mee?


Mee-koppel-kansen, wat ons betreft het scrabblewoord van 2015.

De bestuurscommissie van ons stadsdeel Noord organiseert op woensdagavond 13 mei een bijeenkomst  om een inventarisatie te maken van ideeën die mogelijk gerealiseerd kunnen worden als uiteindelijk de dijken toch open zouden gaan. Stel dat de dijkversterking toch plaats gaat vinden, welke wensen hebben wij Durgerdammers, die we dan zouden willen realiseren? Welke aanpassingen in de dijk, welke extra kabels moeten er worden gelegd, welke extra verlichting of natuur zouden wij willen die het HHNK meteen zou moeten meenemen. De inventarisatie zal de Bestuurscommissie indienen bij het HHNK.

Vanuit Durgerdam zal iemand van de dorpsraad-werkgroep deelnemen aan de bijeenkomst op 13 mei.

Koningsdag 2015 Durgerdam

Editie 2015

Dankzij het nieuwe oranje comité en het zonnetje werd het een erg gezellige en mooie dag.

De dorpsraad wil het nieuwe oranje comité hartelijk danken voor haar inzet!

Kijk op onze facebookpagina voor de foto’s.

Dit was de uitnodiging:

Bekijk hier de uitnodiging voor Koningsdag 2015

Zet samen met je vrienden, buren en familie Durgerdam op zijn kop!

10.45    Verzamelen aan het einde van het dorp voor de optocht.

11.00    Optocht ‘Durgerdam op z’n kop’ met het Wierings Trompetter Korps. Voor jong en oud. Kom verkleed en laat je zien!

12.00    Feestelijke aankomst bij DRC en presentatie van alle deelnemers. Taart gemaakt door Durgerdammers.

13.00    Prijsuitreiking.  Lunch bij de kantine van DRC. Start vrijmarkt: Verkoop je oude spullen of kleren. Zet lekkere koffie of bak wat lekkers. Maak muziek, zing of dans!

13.30    Spelletjes voor de kinderen op en rond het voetbalveld.

14.00    Jeu de Boules. Inschrijven op de dag zelf.

15.00     ‘Durgerdam draait door’,  het nieuwe koningsspel! Estafette-spel voor Durgerdammers van 12 jaar tot 120 jaar in teams van 4 personen. Een groot spektakel, waarin alles anders is dan je denkt. Vorm een team en meld je aan!

16.00    Tonknuppelen. Inschrijven op de dag zelf.

17.00    Barbecue voor jong en oud, voor vleeseters en vegetariërs. Iedereen graag eigen bord en bestek meenemen.


Helpen?

In het weekend van 17-18-19 april komen we langs de deur. Dan kun je je alvast opgeven voor de bbq en je eventueel aanmelden om te helpen.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de spelletjes, naar taartenbakkers en naar mensen die willen helpen bij de bbq. Maak je een salade of wil je een toetje maken? We horen het graag!

Meld je bij ons aan

Erik Jan (DDD 189)
aanmelden teams Koningsspel
‘Durgerdam draait door’
Abbie (DDD 196)
aanmelden vrijwilligers kinderspelletjes
Ester (vuurtoreneiland)
informatie of vragen vrijmarkt
Celine (DDD 142)
aanmelden vrijwilligers barbecue
Marieke (DDD 195)
aanmelden taartenbakkers

We zien jullie allemaal graag de 27ste!

Koninklijke groet,
het Oranje comité Durgerdam

Uitnodiging bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie

UITNODIGING

informatie bijeenkomst met de Zuyderzeedijk Alliantie

SPREKER FONS ELDERS, EM. HOOGLERAAR
OPRICHTER VAN DE ALLIANTIE

DINSDAG 21 APRIL 20.00 tot 22:00 UUR
IN DE KERK IN DURGERDAM

Beste Durgerdammer,

Velen achter de Markermeerdijk zeggen een beetje lachend;”Durgerdam slaapt”. Wij staan vergeleken met Hoorn, Warder, Edam, Volendam, Uitdam op achterstand over de kennis van de dijkverzwaring. En hoe stiller wij ons houden hoe meer kans op schade aan onze huizen. Over een paar maanden worden de kaarten geschud en de diesels gestart. Aan de diesels kunnen we nu weinig doen, aan de kaarten die het spel bepalen des te meer. Zowel de minister als het Hoogheemraadsschap Noord-Hollands Noorderkwartier blijken steeds meer bereid naar bewoners te luisteren. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd door HHNK om toch tot een maximum aanwederzijds begrip tekomen. En de tijd dringt.

Komt allen om te luisteren en te discussieren met Fons Elders, die in november 2014 de Alliantie heeft opgericht. Licht ook uw buren in over deze uitnodiging.

Aanmelden

Graag voor zondagavond 19 april bij Rolf van Roon op
rolfdurg@gmail.com