Categorie archief: Dijkversterking

Ontwikkelingen dijkversterking (update 16 dec 2016)

Update 23 december 2026

Woensdagavond 7 december heeft een deel van de werkgroep overleg gehad met de Alliantie en dat liep anders dan verwacht. De Alliantie liet de afwegingenmatrix niet meer zien en ging niet verder in op de visie ruimtelijke kwaliteit (de oorspronkelijke agendapunten), maar presenteerde meteen hun voorkeursvariant: een nog grotere versie van de golfbrekers (havendammen is waarschijnlijk een betere omschrijving). In totaal 3 enorme dammen van 2 meter (2.40 boven het water), 1 voor Westeind, 1 om de kapel heen en 1 voor de haven. Daarnaast ook nog een dijk van 2 meter waar nu de weg naar het strandje ligt en voor polder Ijdoorn 7 meter verbreding en een halve meter verhoging van de kruin.

Ze maken haast, tijd/geld lijkt steeds meer de drijfveer te zijn van de Alliantie.

Vrijdag 9 december ontvingen alle bewoners van Durgerdam een brief van de Alliantie met daarin de keuze die is gemaakt. Niet in de brief opgenomen is een kaart waarop de varianten staan, noch visualisaties van de havendam en de buitenwaartse verbreding en verhoging bij de polder IJdoorn. Daarbij wel opgemerkt dat de dammen grof zijn ingetekend en de bekleding nog niet vaststaat. Maar onze bescheiden mening is wel dat deze oplossing erg lomp is en niet past in omgeving. Natuur en cultuurhistorische waarden worden door deze gekozen variant mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Sinds duidelijk geworden is dat de havendammen kolossaal zijn hebben wij de Alliantie laten weten dat we het daar beslist niet mee eens zijn. De Alliantie heeft al ons commentaar echter genegeerd. Alle opmerkingen ten aanzien van de door ons gepresenteerde heel belangrijk waarden lijken door hun nauwelijks serieus te zijn genomen.

We zijn geschokt dat ze zo omgaan met de inspraak, dus we vinden het tijd voor actie en hebben actief de pers benaderd. Daarnaast zullen we brieven sturen naar Eric van der Burg van de Gemeente, Cees Loggen (gedeputeerde) en aan de dijkgraaf met cc aan de minister en 2e kamer. Hierin geven we aan dat de inspraak en ateliers niet hebben geleid tot een goed effect. En omdat de golfbrekers in de loop van het proces steeds groter zijn geworden, we tegen deze variant zijn.

Inmiddels is de dorpsraad geïnterviewd door AT5.http://www.at5.nl/artikelen/163416/durgerdammers-vrezen-horizonvervuiling-door-dijkverhogingen

Kern van ons bezwaar is:
een te snel en onzorgvuldig proces kan leiden tot onherstelbare schade aan dit bijzondere landschap.
We willen meer tijd voor een zorgvuldig proces om te komen tot een oplossing die beter in de omgeving past.

We hopen op korte termijn ook te overleggen met onze advocaat voor juridisch advies.

Houd de website van de Markermeerdijken in de gaten, AT5 en mogelijk wordt dit weekend ook in het Parool gepubliceerd over alle ontwikkelingen.

Update d.d. 7 december 2016

Eerder meldden we jullie dat de Alliantie voornemens was op 7 december hun voorkeursvariant met ons te delen.
Ze zijn er echter nog niet uit, er is nog geen besluit genomen. De bijeenkomst met het dorp gaat daarom niet door.

Ter informatie hierbij de link naar de laatste nieuwsbrief van de Alliantie. Via hun site kun je je hierop abonneren.

https://simsite.hhnk.nl/markermeerdijken/actueel_285/item/einde-ontwerpfase-in-zicht_7855.html

Update 15 november 2016

Op 25 september lieten we jullie weten dat de Alliantie de deadline voor het nemen van een besluit over Durgerdam had opgeschoven en een extra periode inlaste voor een verdiepingsslag in zogenaamde Ateliers. Ook werd op 11 oktober een extra omgevingsbijeenkomst gehouden in de kerk in Ransdorp waar veel dorpsgenoten aanwezig zijn geweest.

Vorige week maandag was de laatste van 3 Ateliers.

In deze bijeenkomsten werden plannen voor de dijkversterking verder toegelicht en gevraagd werd input te leveren. Aanwezig bij de bijeenkomsten waren zowel inwoners als overheden, natuurmonumenten en andere betrokkenen.

De vier plannen die er nu liggen zijn de volgende:

– dijk buitenom waarbij vuurtoreneiland buitendijks blijft;

– dijk buitenom langs de strekdam met sluis, waarbij ook vuurtoreneiland binnendijks komt te liggen (deze optie lijkt ivm hoge kosten minste kans te maken);

– dijkverbreding en verhoging (met name voor het westeinde is die verhoging vereist nu dat deel van de dijk op hoogte is afgekeurd);

– een optie met golfbrekers.

Uitwerkingen, kaarten en visuals zijn te vinden op de website van de Alliantie.

Een combinatie van mogelijkheden is ook nog mogelijk. Ons gevoel op dit moment is dat de variant met golfbrekers de meeste kans maakt.

Wat ons is opgevallen bij de bijeenkomsten is dat er elke keer weer nieuwe bevindingen en berekeningen werden gepresenteerd met wijzigingen in bestaande opties en introductie van nieuwe opties. In korte tijd wijzigt er blijkbaar nog veel en dat geeft te denken of de snelheid van het huidige proces wel goed is.

Bij de bijeenkomsten hebben wij meermalen aangegeven dat de Ateliers dermate technisch van aard waren dat wij ons als bewoners onvoldoende onderlegd voelden om daar echt iets wezenlijks over te zeggen. We hebben de wens uitgesproken om ons te laten bijstaan door deskundigen.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landschap en de belangen van bewoners, nu in de Ateliers en de stukken het veiligheidsaspect de meeste aandacht lijkt te krijgen.

Diverse bewoners hebben ons gevraagd of aansluiten bij deze Ateliers ons later in de procedure geen kwaad zal doen. Deze vraag hebben we voorgelegd aan onze jurist en die heeft ons verzekerd dat daar vanuit juridisch oogpunt geen vrees voor hoeft te bestaan. De huidige gesprekken die we voeren met de Alliantie hebben geen status en zijn louter informatief voor de Alliantie. Pas als er een voorgenomen besluit ligt krijgen wij een juridische status als belanghebbenden.

Ondertussen hebben wij niet stilgezeten en hebben we vele overleggen gehad met onder de gemeente, de provincie, natuurmonumenten, politici en wetenschappers en staat ook een afspraak met het HHNK nog op het programma.

Hoe meer we met diverse partijen praten hoe meer we de overtuiging krijgen dat de hoge snelheid leidt tot een onzorgvuldig proces en de Alliantie is opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Doordat het HHNK vele jaren heeft gepraat over de damwand en diepwand constructies die nu van tafel zijn is veel tijd verspild. De minister heeft bepaald dat de dijk in 2021 op sterkte moet zijn. De Alliantie heeft nu nog maar kort de tijd om nieuwe plannen te ontwikkelen en uit te werken om op tijd klaar te zijn.

Ons bezwaar is tweeledig:

 1. de snelheid van het proces leidt in onze ogen tot een onzorgvuldig proces;
 2. de focus ligt bij de Alliantie te veel op techniek, waardoor in het proces veel te weinig ruimte is ruimtelijke kwaliteit, lamdschap en bewonerswaarden.

Zo hebben we nauwelijks de tijd gehad om te kijken naar bijvoorbeeld de impact van de diverse oplossingen voor de jaren van de bouw. Hoe lang de dijk moet inklinken, hoe lang hier alles open ligt en wat het bijvoorbeeld betekent om een soort eiland in het water net voor de dijk te hebben van zo’n 1.60 meter hoog.

We willen meer aandacht voor visie op de bijzondere omgeving waarin we wonen. Dit zal dan de komende tijd ook ons speerpunt worden: meer tijd vragen voor een zorgvuldig proces. Niet alleen bij de Allianite, maar ook bij de opdrachtgevers zullen we deze eis neerleggen.

Wij zijn ervan overtuigd dat als we een jaar extra krijgen een betere, mooiere oplossing mogelijk is. Met hulp van deskundigen wordt daar ook al over gesproken. Daar komt bij dat, zo blijkt wel uit de snelle wijzigingen in de opties, nieuwe berekeningen ook hun effect zullen op de vraag hoeveel/of versterking nu eigenlijk noodzakelijk is.

Vooralsnog is de Allianite van plan hun voorkeursvariant op 7 december aan ons te presenteren.

We melden ons weer als er nieuws is. Houd ondertussen de website van de Alliantie in de gaten: www.markermeerdijken.nl

Update d.d 25 september 2016

Hierbij weer een update vanuit de Dorpsraad over de dijkversterking.Op 1  september jl. hebben we een dorpsvergadering gehouden bij Zeilvereniging Het Y. De opkomst was hoog. We hebben jullie bijgepraat over de plannen van de Alliantie (die begin juli twee nieuwe varianten hebben gepresenteerd) en de stappen die de Dorpsraad sindsdien heeft gezet, te weten:
–        De werkgroep Dijkversterking is uitgebreid met leden die het hele proces van dichtbij volgen. De werkgroep heeft contact gelegd met een gespecialiseerde advocaat, gaat naar de bijeenkomsten van de Alliantie, denkt na over de te voeren lobby en probeert tegelijkertijd ook de nut&noodzaak discussie levend te houden;
–        We hebben mbv de advocaat een brief opgesteld aan het HHNK (cc aan de provincie en de gemeente) waarin we vragen om behoorlijk bestuur, participatie, redelijke termijn van besluitvorming, besluitvorming op basis van voldoende gedetailleerde concepten (inmiddels hebben we ook uitnodigingen ontvangen van zowel de gemeente als de provincie om hierover door te praten met hen);
–        We hebben een officieel WOB verzoek ingediend voor het opvragen van belangrijke documenten met als doel meer inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces en alle afwegingen die worden gemaakt.Diezelfde avond (1 sept) hebben we in groepjes dmv post-its aantekeningen en opmerkingen geplaatst bij de twee tekenschetsen van de Alliantie. Daarbij schreven we voor ons belangrijke waarden op en dealbrekers, maar ook waar we kansen zagen. Ook hebben Frank Mulder en Rienk Oosterhof hun alternatieve plannen uiteengezet: respectievelijk een damwand met flexibele sluiting in de haven (plan Frank) en een versterking van de strekdam (plan Rienk). De Alliantie is op de hoogte van deze twee alternatieven, Frank is zelfs al langs geweest bij de Alliantie om daar een toelichting te geven.

Op 7 september was de laatste inloopbijeenkomst van de Alliantie in de kerk. Na hun vertrek hebben wij als Dorpsraad het laatste uur aan jullie de resultaten van de post-it ronde gepresenteerd.

Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen:
–        13 september jl. heeft de Alliantie een extra bijeenkomst bij DRC belegd. Doel was die avond te presenteren wat zij op alle eerdere inloopbijeenkomsten als waarden hadden geïnventariseerd. Tot onze vreugde heeft de Alliantie laten weten een extra verdiepingsslag te willen maken en hebben ze acht weken extra gereserveerd om te komen tot een besluit over Durgerdam.
In die periode wordt een tweetal ontwerpateliers georganiseerd (15 en 29 september) waarin de werkgroepleden en andere partijen (bijv ook gemeente, provincie en natuurmonumenten) met elkaar in gesprek gaan. Ook gaat de alliantie mee in ons verzoek om te komen tot segmentatie: niet 1 oplossing voor het hele dorp, maar bekijk wat per deel van het dorp het beste is. Bovendien presenteerden zij nieuwe inzichten, waarbij een golfbreker voor het Westeind ook tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Een verslag van de bijeenkomst van de Alliantie van 13 september is hier te vinden: http://www.markermeerdijken.nl/document.php?m=2&fileid=16999&f=27b831fa3cc07e15fcbce5bed59dc36c&attachment=0

-  De tijdslijn van besluitvorming van de Alliantie is aangepast en ziet er nu als volgt uit:
1.      15 en 29 september ontwerpateliers
2.      Omgevingsavond 11 oktober
3.      Nader te bepalen datum: nog een omgevingsavond
4.      11 november keuzemoment
–  Het besluit valt dus niet op 23 september maar op 11 november!Ondertussen werken wij als Werkgroep aan een brief aan de Alliantie waarin we onze visie uiteenzetten en gaan we naar alle bijeenkomsten.
Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen bij de Alliantie op de voet.We zijn voornemens weer een Dorpsvergadering te beleggen ergens tussen 11 oktober en 31 oktober.  We laten jullie dit tijdig weten.

We zijn blij dat het onderwerp leeft in het dorp en zoveel mensen zich hebben aangesloten bij de werkgroep Dijkversterking.

Bij vragen zijn wij te bereiken op dit mailadres, of direct bij Marianne (voorzitter Dorpsraad en voorzitter werkgroep Dijkversterking) op marianne@gerrits.net

Update 17 juli 2016

Op 6 juli waren wij, als eerder gemeld, met een groep van 10 personen uitgenodigd bij De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers) om kennis te nemen van nieuwe plannen omtrent de dijkversterking (verslag van die avond is bij deze mail gevoegd). Die avond werden aan ons twee totaal nieuwe richtingen gepresenteerd:

 1. dijkversterking dmv een binnendijk
 2. dijkversterkng dmv een buitendijk

We meldden het jullie al eerder: hoe deze twee eindkeuzes tot stand zijn gekomen werd die avond nauwelijks toegelicht. Wij voelen wel de behoefte om meer onderbouwing te krijgen zodat we goed kunnen inschatten wat precies de voor- en nadelen zijn. Immers, 21 september wordt door De Alliantie bepaald welke optie het gaat worden en voor die tijd wordt van ons verwacht dat wij onze voorkeur kenbaar maken. Dat kunnen we in onze ogen alleen maar goed doen als we over de juiste informatie beschikken. Ook hebben we gevraagd om meer tijd om te komen tot ons advies ivm de komende vakantieperiode.

Dat verzoek is  door de Alliantie afgewezen, in plaats daarvan krijgen we (meer) informatieavonden aangeboden voor het stellen van vragen. Daar zijn wij ontstemd over (en zullen dat ook aan de Alliantie melden), immers:

– veel van ons gaan met vakantie de komende weken en kunnen daardoor helemaal niet naar die bijeenkomst van 19 juli, de tweede bijeenkomst is vlak voor het besluit valt: 7 september;

– vragen stellen is natuurlijk fijn, maar het gaat ons vooral om de antwoorden en die zijn wellicht niet altijd meteen te geven (op de bijeenkomst viel in elk geval de afwezigheid van dossierkennis op) en het is maar de vraag of bij de  Alliantie veel mensen aanwezig zijn in de zomerperiode.

Afgelopen dinsdag zijn we met de personen die bij de bijeenkomst aanwezig waren bij elkaar gekomen en hebben we besproken hoe we dit nu het beste kunnen gaan doen. De groep is inmiddels groter dan 10, want op de avond bij de Alliantie waren bijvoorbeeld ook Durgerdam Waakt en gebruikers van de haven uitgenodigd. We zijn gekomen tot een 4-tal subgroepjes die zich in de volgende onderwerpen gaan verdiepen:

– een overleggroep die creatief gaat meedenken aan de beste oplossing

– een groep die zich gaat verdiepen in procedurele zaken en onze rechten, bijgestaan door een jurist

– een groep voor voorlichting

– een groep die aandacht geeft aan de nut en noodzaak-discussie van de dijkversterking (ter info, er is nog een rapport  ‘bewezen sterkte’ in de maak, het valt ons op dat op de uitkomsten hiervan helemaal niet wordt gewacht nu en ook zien we in plan 1 geen versterking ingetekend voor het Westend, hoe zit dat?).

tijdlijn:

19 juli (en 7 september): inloopbijeenkomst in onze kerk georganiseerd door de Alliantie (tijdstippen staan hieronder vermeld)

eind augustus willen we een dorpsvergadering beleggen waar we de plannen met elkaar willen bespreken (voorlopige datum daarvoor is 29 augustus).

Dan willen we begin september een dorpsvergadering beleggen waarbij we als dorp proberen te komen tot een advies vanuit Durgerdam.

Inmiddels heeft ook de pers lucht gekregen van de nieuwe plannen en is Brian Boswijk van het Vuurtoreneiland geïnterviewd door RTVNH:

http://www.rtvnh.nl/nieuws/188424/vuurtoreneiland-verdwijnt-bij-nieuw-plan-hoogheemraadschap

Vuurtoreneiland verdwijnt bij nieuw plan Hoogheemraadschap

donderdag 14 juli 2016  |  18:09

Het Hoogheemraadschap wil een strekdam van Durgerdam tot en met Uitdam aanleggen in de strijd tegen het water. Daardoor zal het Vuurtoreneiland bij Durgerdam aan de vaste wal worden verbonden. Tot onvrede van de bewoners van het eiland. 

Brian Boswijk woont samen met zijn vrouw en vier kinderen op het Vuurtoreneiland en ziet de vier meter hoge dam met angst tegemoet. “We zijn al tien jaar bezig om het Vuurtoreneiland toegankelijk te maken voor het publiek met behoud voor de natuur, dan moet je het niet opeens verpesten met een kolosale dijk dwars door het landschap.”

De dijk bij Durgerdam is al sinds 2006 afgekeurd en het Hoogheemraadschap (HHNK) heeft de opdracht deze voor het einde van 2021 veilig te maken. De nieuwe plannen van HHNK voor de strekdam komt voor veel dijkbewoners als een donderslag bij heldere hemel.

Veel Durgerdammers vinden de timing van het nieuwe plan zo vlak voor de vakantie onbegrijpelijk. De gesprekken zijn namelijk al jaren aan de gang. “We spreken al 10 jaar met het hoogheemraadschap en nu komen ze in een keer met zo een plan”, laat Brian weten aan NH.

Gesprek
Het HHNK laat weten de aankomende weken veel met de dijkbewoners te in gesprek te willen gaan om het nieuwe plan toe te lichten. Eind 2021 moet de dijk bij Durgerdam veilig zijn.

Update d.d. 06 juli 2016

Gisteravond heeft een groep Durgerdammers een bijeenkomst bijgewoond van De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers) om  te worden geïnformeerd over de voortgang van de plannenmakerij over de dijkversterking.

Hoewel  we als dorpelingen, al dan niet via de dorpsraad, al jaren in gesprek zijn met het Hoogheemraadschap over de dijkversterking, presenteerde de Alliantie nu ineens twee compleet nieuwe richtingen.

De Alliantie wilde gisteren meteen na de korte presentatie van ons als bewoners horen wat onze eerste ideeen waren bij deze plannen en bij welke variant onze voorkeur ligt. Uiteraard hebben wij ons niet laten verleiden tot een uitspraak en de bal terug gelegd bij de Alliantie: eerste meer info, dan pas onze gefundeerde mening. Daarom hebben we de rest van de  bijeenkomst gebruikt om informatie in te winnen. Wij hebben gepleit (en de toezegging gekregen) dat wij als Durgerdammers meer tijd krijgen om op een zorgvuldige en goed geïnformeerde wijze een reactie te kunnen geven.

Hoe nu verder?

– Uiterlijk 14 juli ontvangt de dorpsraad van het Hoogheemraadschap een overzicht van die aangepaste planning van Het Hoogheemraadschap  over de besluitvorming. De aanwezigen van gisteravond komen dan bijeen om daarop te reageren en een lijst te maken van vragen die bij ons leven.

– Eind augustus  – (dorp)bijeenkomst over de gevraagde aanvullende informatie van het Hoogheemraadschap. We hopen jullie dan aan de hand van meer info te kunnen vertellen wat de voorstellen inhouden.

– Begin september – dorpsbijeenkomst met als doel een advies formuleren vanuit dorp over de varianten.

– September – bijeenkomst van vertegenwoordiging Durgerdammers met de Alliantie over de reactie vanuit Durgerdam op de varianten.

Wil je meepraten, meedenken, suggesties doen, helpen om dijkversterking op een verantwoorde manier te laten verlopen, meld je bij de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad:  (marianne@gerrits.net).

We hebben alle hulp nodig!

Hieronder de informatie die in de presentatie naar voren werd gebracht.

Presentatie Uitdammerdijk en Durgerdam 5 juli 2016

Informatieblad Durgerdam en Uitdammerdijk 5 juli 2016

Update dijkversterking september 2015

Nieuws uit verschillende bronnen de afgelopen periode over de Dijkversterking:

1. 14 september heeft in Den Haag, zoals verwacht, de minister besloten meer tijd uit te trekken voor onderzoek naar de inzet van pompen.
Zonder het met zoveel woorden te zeggen staat er ook dat het gehele project langer gaat lopen. Voor 2018 gaat de eerste spade de grond niet in en dan is afronden voor 2021 niet meer haalbaar.

2. Ook het rapport van het ‘Dijken op Veen’-onderzoek laat wegens de complexiteit nog weer langer op zich wachten.

3. Tegelijkertijd werd tijdens de zomer duidelijk dat de Provincie-Noord Holland de plannen van het Hoogheemraadschap en de gemeente Amsterdam wat betreft oplevering na de werkzaamheden niet ambitieus of visionair genoeg vind. De provincie stuurde in die zin ook al aan op uitstel van de werkzaamheden. De provincie wil dat meekoppelkansen ook meer integraal naar het gebied achter de dijk (functies, wegen, recreatie-ondernemers en -publieke voorzieningen, etc..) kijken. Het beschikbare bedrag dat voor de PS-verkiezingen 8 miljoen was, wordt nu waarschijnlijk 15 miljoen (op dit moment is nog niet bekend wat de impact van de kabinetsplannen als gepresenteerd op Prinsjesdag hierop zal zijn).

4. De provincie vond niet alleen de oplevering achteraf niet ambitieus genoeg, maar ook het nadenken over varianten van versterking zelf niet creatief en gebieds-integraal genoeg. Een speculatief scenario is een minder forse vorm van versterking langs het Goudriaankanaal en dan het gebied tussen het kanaal en de dijk als een risico-overloop gebied. Dit sluit aan bij ambities om van dat gebied een natuurgebied te maken. Daar wordt momenteel door de provincie met agrariërs en grondbezitters beginnend en vrijblijvend gepraat, dit stond los van de dijk-plannen. Het zou mogelijk de versterking van de huidige dijk zelf minder vergaand hoeven maken. Of er ook een variant is dat Durgerdam daar dan ook onder valt en zware werkzaamheden bespaart blijft, maar daarna dus wel onbeschermd een soort van buitendijks ligt… Weer een nieuw idee, status nog geheel onduidelijk. En hoewel het nu voor uitstel lijkt te zorgen, zal hier tzt inhoudelijk zeer goed naar gekeken moeten worden.

5. De CDR heeft van de zomer een documentje naar het Stadsdeel gestuurd om ook aan te sturen op het letten op meekoppelkansen onder grond: kabels & leidingen (glasvezel, internet, telefoon, electra). Uiteraard zal hier weinig gebeuren als er niet aan de dijk gewerkt gaat worden voorlopig.

6. Deze week was te lezen in Trouw over de Markermeer, dit zal een soort waddengebied worden. Nog onbekend wat de impact hiervan zal zijn op de dijkversterkingsdiscussie:
Boskalis legt de Marker Wadden aan: Baggerbedrijf krijgt opdracht voor aanleg van moerasgebied met eilanden van slib en klei in het Markermeer. Het Nederlandse baggerbedrijf Koninklijke Boskalis heeft de mega-opdracht in de wacht gesleept om de Marker Wadden aan te leggen.

Al met al uitstel lijkt zeker, onzekerheid en onduidelijkheid vooralsnog ook..

Update van HHNK

Brief van Hoogheemraadschap Noorderkwartier


Stand van zaken

A.  Dijken op veen

Het onderzoek Dijken op Veen is nog nooit eerder gedaan, dus krijgen we hierbij ook te maken met nieuwe inzichten. Daar blijkt nu dat we, om goed te kunnen voorspellen wat de totale bodemsterkte is en dus inzicht te krijgen in wat de dijk aankan, moeten kijken naar de gehele bodemopbouw. We hadden hier in het grondonderzoek in 2014 al wel rekening mee gehouden, maar nog niet voldoende. De bodem is opgebouwd uit verschillende lagen, waaronder veen, maar ook bijvoorbeeld klei. Om iets te kunnen zeggen over de sterkte moeten we dus ook kijken naar de sterkte van de klei en hoe dat weer interacteert met veen. Dit wordt deze zomer onderzocht door Fugro en Deltares. Dit kost extra tijd. Daarom duurt het langer tot we weten wat Dijken op veen oplevert. Dit najaar weten we meer. Het staat in ieder geval vast dat de resultaten van Dijken op veen worden toegepast in het ontwerp van de dijkversterking.

B.  Alliantie

Omdat er veel ontwikkelingen zijn rond de dijkversterking, en HHNK nieuwe inzichten en kennis volop wil meenemen voor een dijk die past in zijn omgeving, zoekt HHNK nu al de samenwerking met één vaste partner die zelf ook (uitvoerings)kennis meebrengt. Daarmee is er maximale ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kennis, en kan die gelijk worden doorvertaald naar ontwerp en uitvoering. Daarom zijn we nu al bezig met de selectie van een aannemer. Samen met die aannemer willen we een samenwerkingsvorm aangaan: een alliantie. Door te kiezen voor een alliantie kunnen we de kennis en ervaring van de markt goed meenemen in onze plannen. Dat komt het uiteindelijke ontwerp maar ook de methode van uitvoering ten goede.

De alliantie maakt het ontwerp af, legt dat ter inzage en voert het vervolgens uit, allemaal in afstemming met de omgeving. De alliantie is dus een samenwerkingsverband tussen HHNK en de aannemer. Daarnaast is HHNK ook opdrachtgever en controleert of de contractuele afspraken over onder andere draagvlak, de dialoog met de omgeving en hinder en overlast worden nagekomen. De alliantie zet de huidige dialoog met de omgeving voort en komt op basis van die inbreng met een ontwerp en vervolgens een MER en een projectplan. Daarbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van alle informatie uit de gesprekken die HHNK tot nu toe met de omgeving heeft gevoerd en wordt er gestuurd op draagvlak.

De gunning voor de alliantie vindt plaats in september van dit jaar. Dat gebeurt pas nadat de minister een besluit heeft genomen over het onderzoek naar de vraag in hoeverre pompen op de Houtribdijk kunnen zorgen voor minder dijkversterking (daarbij een link opnemen naar het nieuwsberichtje op onze site hierover, we communiceren in deze mail nl nergens over dit onderzoek). Na gunning heeft de omgeving net zoveel invloed op het proces van dijkversterking als nu. Gunning betekent vooral het invliegen van een partner die al vroeg meedenkt over veilige, slimme oplossingen die passen in de omgeving.

C. Monitoring

We horen dat er veel vragen in het dorp leven over de uitvoering van de dijkversterking. Veel mensen maken zich zorgen over hun woning. Omdat we goed de huidige situatie in het dorp in kaart willen brengen (de situatie zoals die er nu is zonder dijkversterking en met de trillingen zoals die horen bij de huidige situatie) en straks tijdens en ook na de uitvoering die situatie nauwkeurig in beeld willen blijven houden, zijn we nu al gestart met monitoring. De maatregelen stellen de uitvoerende aannemer in staat om direct bij te sturen om het ontstaan van schade voor te zijn. Mocht er zich onverhoopt toch schade voordoen, dan bieden de door monitoring verzamelde gegevens de benodigde informatie voor een snelle en goede afhandeling hiervan. De onverhoopte schadeclaim wordt afgehandeld door een onafhankelijke schade-expert.

Om te kunnen monitoren zijn er meetbouten in de gebouwen geplaatst die binnen de invloedssfeer van het werk aan de dijk staan. Hiermee kan er op betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt of de positie van de woning en de muren ten opzichte van elkaar significant verandert.

Daarnaast zijn er peilbuizen geplaatst om het peil van het grondwater te monitoren.

In overleg met de dorpsraad worden er op drie adressen in het dorp trillingsmeters geplaatst. Dit zal binnenkort gebeuren.

Er is al een globale bouwkundige opname gedaan. Voor de start van het werk wordt er een volledige bouwkundige opname gedaan door een onafhankelijke deskundige.

Vanwege de vragen in het dorp over de monitoring zullen we hier binnenkort breder over communiceren.

D. Noodzaak

Omdat er in  de omgeving veel vragen waren over nut en noodzaak van de dijkversterking, heeft HHNK samen met het ministerie van I&M, de Deltacommissaris en Rijkswaterstaat twee bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. De eerste bijeenkomst op 17 maart ging over de nut en noodzaak in het algemeen. Veel vragen die hierover speelden, zijn beantwoord. Er bleek wel behoefte te zijn aan een verdieping over de techniek. Daarom is er op 18 mei een technische sessie georganiseerd. De verslagen daarvan vindt u op onze website: verslag 17 maart, verslag 18 mei.

Nu het atelier is uitgesteld, hebben we aan de dorpsraad voorgesteld in klein comité bijeen te komen om de stand van zaken ook mondeling te bespreken. Het klein comité bestaat dan uit vertegenwoordigers van de dorpsraad en mensen van de werkgroep dijkverzwaring.
Wilt u nog even terugkijken naar de vorige ateliers, die stukken staan nog steeds op Mett. Mocht u uw inloggegevens niet meer hebben, laat dit dan even weten, dan sturen wij u die toe.

We houden u op de hoogte en informeren u tijdig als er een datum is voor het volgende atelier. We horen het heel graag als u vragen of aandachtspunten voor ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Bregje van der Steeg
Omgevingsmanager Markermeerdijken
Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma
www.hhnk.nl

Laat de dijk met rust!

‘PLAATS POMPEN EN LAAT DE DIJK MET RUST’

Dit zei Wim Tuijp op de druk bezochte bijeenkomst in Hotel Spaander op 18 juni jl.

Durgerdam Waakt bericht verder dat:

 • De Zuyderzeedijk Alliantie (ZA) gehoor heeft gekregen bij de minister
 • De minister opdracht heeft gegeven om alternatieve oplossingen, waaronder het effect van pompen, te onderzoeken
 • Het onderzoek al is gestart en wordt begeleid door de Zuyderzeedijk Alliantie
 • Het Hoogheemraadschap  geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren totdat het onderzoek is afgerond en de minister een beslissing heeft genomen

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Facebookpagina Zuyderzeedijk Alliantie


Ddam_Waakt-Zuyderzeedijk_logo

Deze vlag wappert binnenkort langs de dijk van Durgerdam tot Hoorn. Wil je ook je liefde voor de dijk uiten? Maak dan een statement en bestel deze vlag.

Durgerdam waakt

Beste dorpsbewoners,
Fijn dat DURGERDAM WAAKT is gaan leven in het dorp!

Dit is een update van onze meest recente activiteiten.
Ga voor uitgebreide informatie naar de pagina Durgerdam Waakt.


Lokale overheden ondernemen actie

Gemeenteraad Zeevang neemt motie dijkverzwaring aan. De raad wil de onderste steen boven in alle lopende onderzoeken.

Gemeenteraad Edam-Volendam maande vorige week al tot een pas op de plaats, goed onderzoek en eerst aantonen nut en noodzaak.

Mooi dat de toekomstige fusiepartners met betrekking tot de dijkverzwaring op één lijn zitten.

Het wordt voor Kees Stam van het HHNK steeds lastiger uit te leggen aan de grondaannemers die een tweede dijk aan moeten gaan leggen zou je denken.
Hoe moeten die straks omgaan met de weerstand onder de bevolking en de lokale politiek die de bevolking steunt?


Vooraankondiging en oproep

Informatie over de eerste happening DEINING OP DE DIJK volgt binnenkort op deze site.

Suggesties voor tekst en muziek voor een strijdvaardig DURGERDAM WAAKT-lied zijn welkom!


Laatste nieuws: Pompen in plaats van verzwaring dijk Markermeer

Pompen Houtribdijk optie voor ministerie om de dijken minder robuust te versterken!
Dit werd bekend gemaakt door Mattie Busch van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de bijeenkomst op 18 mei jl. van de Adviesgroep Markermeerdijken ( in de adviesgroep zitten ook bewoners van alle dorpen). Een belangrijk winstpunt in het verzet tegen de veel te rigoureuze plannen van het HHNK!

Hier het artikel op waterforum.net (eerst inloggen):
http://waterforum.net/Nieuws/9098-Minister-Schultz-wil-onderzoek-pompen-in-Houtribdijk


Ter informatie

 • 18 juni: bewonersbijeenkomst (komt allen)
  In Hotel Spaander Volendam
 • Hebt u een reactie op uw brief over aansprakelijkheid ontvangen van de HHNK? Graag bewaren!

Gegroet,
DURGERDAM WAAKT
durgerdamwaakt@gmail.com

 

Verslag bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie 21 april j.l.

De bijeenkomst waarin Fons Elders namens de Zuyderzeedijk Alliantie het woord deed was goed bezocht met zo’n 60 aanwezigen. Dhr. Elders legde de visie van de alliantie ter tafel en schetste een beeld waarin de probleemstelling, ambtelijk overleg en mogelijk ‘hardere’ acties de boventoon voerden. Onder de aanwezigen blijkt een hoge mate van actiebereidheid te bestaan maar op vragen uit de zaal over het omzetten van deze bereidheid tot werkelijke daden, wordt geen antwoord gegeven.  Dhr. Elders is in dezen meer iemand die een duidelijke visie heeft over de gang van zaken maar geen directe vertaling heeft naar bijbehorende acties. Hij legt ook uit dat de Zuyderzeedijk Alliantie geen vereniging of stichting is, maar een initiatief van een paar bezorgde dijkbewoners.

Arjan Bakker pakte de wens om tot actie te komen tijdens de bijeenkomst op door te pogen aanspreekpunten binnen Durgerdam te vinden van waaruit vervolgstappen gecoördineerd zouden kunnen worden.

De avond was een initiatief van de Zuyderzeedijk Alliantie met Rolf van Roon als initiatiefnemer. De dorpsraad Durgerdam is faciliterend opgetreden en heeft de ruimte in de kerk gereserveerd, de uitnodigingen via email verstuurd en de kosten voor de huur voor haar rekening genomen.

Zo eindigde de avond zonder concrete vervolgstappen en bleef onduidelijk wat de Zuyderzeedijk Alliantie voor Durgerdam zou kunnen betekenen, terwijl ook nog steeds niet duidelijk is of en hoe Durgerdam de activiteiten van de alliantie zou kunnen ondersteunen.

Dijkversterking: rol van de dorpsraad

Wat doet de dorpsraad


Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze plannen rond de eventuele dijkversterking. Maar helder is dat het thema de gemoederen onder Durgerdammers bezig houdt.

Tijdens de afgelopen twee dorpsvergaderingen heeft de dorpsraad haar twee-sporen benadering uiteengezet.

 1. Enerzijds blijven we meepraten met de instanties die gaan over de dijkversterking om de relaties te onderhouden en zo optimaal mogelijk te blijven geïnformeerd. Ook willen we de belangen van Durgerdammers zorgvuldig naar voren brengen opdat de plannen hierop zo mogelijk worden aangepast.  Een aantal Durgerdammers praten mee in de Atelier bijeenkomsten die het HHNK organiseert. Ook heeft de werkgroep dijkversterking regelmatig contact met vertegenwoordigers van het HHNK. Daarnaast onderhouden we de relaties via de CDR en het stadsdeel.
 2. Anderzijds zetten wij in op een zorgvuldige besluitvorming voor dit intensieve en ingrijpende project voor ons dorp. De vragen rondom nut en  noodzaak moeten klip en klaar zijn voordat er een spa in de grond gaat.  De inzet van de Zuyderzee alliantie wordt door ons omarmd. Daar waar er bewonersinitiatieven zijn die breed draagvlak genieten en worden getrokken door Durgerdammers ondersteunt de dorpsraad deze met de (beperkte) middelen die er voorhanden zijn.

Wat te verwachten van de dorpsraad?

 • De dorpsraad informeert Durgerdammers d.m.v. informatie op de website, de presentaties bij dorpsvergaderingen van zowel het HHNK en de Zuyderzee Alliantie.
 • De dorpsraad luistert naar Durgerdammers om de zorgen op tafel te leggen bij het HHNK en na te gaan welke vragen en actiebereidheid er is.
 • De dorpsraad faciliteert initiatieven van Durgerdammers die zich willen inzetten. Zo ondersteunde de Dorpsraad onlangs de bijeenkomt met de Zuyderzee Alliantie (zie verslag).   De dorpsraad zet zich ook in voor nieuwe of vervolginitiatieven die worden ondernomen mits er breed draagvlak voor is onder Durgerdammers. Let wel, de dorpsraad heeft een zeer beperkt budget, geen staf en geen bestuurlijke bevoegdheden.

Voor vragen, opmerkingen, initiatieven die gaan over de dijkversterking, neem contact op met de werkgroep dijkversterking.