Categorie archief: Communicatie

Aanleg kunstgras voetbalveld DRC

De gemeente Amsterdam gaat in september en oktober het 1e veld van voetbalvereniging DRC om laten bouwen naar een kunstgras voetbalveld. Stadsdeel Noord is de opdrachtgever. De voorbereiding is gedaan door het gemeentelijk ingenieursbureau en stadsdeel Noord, in overleg met het bestuur van DRC.

Werkzaamheden
Het voetbalveld houdt ongeveer dezelfde afmetingen en blijft op dezelfde plaatst liggen, maar krijgt een andere onderbouw en toplaag en een nieuwe veldinrichting en omheining. De aanbestedingsprocedure hiervoor loopt op dit moment. Begin september wordt de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren.

Wat merkt u hiervan?
Er wordt een behoorlijke hoeveelheid grond uitgegraven. Dit wordt afgevoerd naar de omliggende weilanden. Daar merkt u weinig van. Vervolgens voeren we materiaal aan voor de onderbouw. Hier bovenop komt de kunstgrasmat. Het werk geeft niet veel geluidshinder. Wel zijn voor de aanvoer van materiaal veel vervoersbewegingen over de Durgerdammerdijk.

Omdat er geen groot vrachtvervoer plaats mag vinden over de Durgerdammerdijk, gebeurt de aan- en afvoer met kleinere laadwagens. Er komt een overslagpunt aan het begin van Durgerdam (zie bijgevoegd kaartje), waar het materiaal op de kleinere wagens wordt geladen voor vervoer over de dijk. Om passeerbewegingen beter mogelijk te maken worden vermoedelijk tijdelijk enkele parkeerplaatsen opgeheven. De exacte locatie hiervan wordt later bepaald. De gemeente zorgt voor de juiste vergunningen en ontheffingen.

Planning
De planning is nog niet exact bekend, omdat de aannemer ook nog niet bekend is. Begin september weten we meer. De kans op slecht weer wordt steeds groter naarmate het jaar vordert. Bij slecht weer moet een deel van de werkzaamheden worden uitgesteld en daarmee duurt het werk langer. Daarom willen we dat de aannemer zo snel mogelijk begint. De inschatting is nu dat dat op zijn vroegst rond 9 september is en dat het werk eind oktober of begin november klaar is. De precieze oplevering is mede afhankelijk van het weer.

Kunstgrasveld-kaartje

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Mascha de Haan, op telefoonnummer 06 2467 4800 of via e-mail: mascha.de.haan@amsterdam.nl.

Update van HHNK

Brief van Hoogheemraadschap Noorderkwartier


Stand van zaken

A.  Dijken op veen

Het onderzoek Dijken op Veen is nog nooit eerder gedaan, dus krijgen we hierbij ook te maken met nieuwe inzichten. Daar blijkt nu dat we, om goed te kunnen voorspellen wat de totale bodemsterkte is en dus inzicht te krijgen in wat de dijk aankan, moeten kijken naar de gehele bodemopbouw. We hadden hier in het grondonderzoek in 2014 al wel rekening mee gehouden, maar nog niet voldoende. De bodem is opgebouwd uit verschillende lagen, waaronder veen, maar ook bijvoorbeeld klei. Om iets te kunnen zeggen over de sterkte moeten we dus ook kijken naar de sterkte van de klei en hoe dat weer interacteert met veen. Dit wordt deze zomer onderzocht door Fugro en Deltares. Dit kost extra tijd. Daarom duurt het langer tot we weten wat Dijken op veen oplevert. Dit najaar weten we meer. Het staat in ieder geval vast dat de resultaten van Dijken op veen worden toegepast in het ontwerp van de dijkversterking.

B.  Alliantie

Omdat er veel ontwikkelingen zijn rond de dijkversterking, en HHNK nieuwe inzichten en kennis volop wil meenemen voor een dijk die past in zijn omgeving, zoekt HHNK nu al de samenwerking met één vaste partner die zelf ook (uitvoerings)kennis meebrengt. Daarmee is er maximale ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kennis, en kan die gelijk worden doorvertaald naar ontwerp en uitvoering. Daarom zijn we nu al bezig met de selectie van een aannemer. Samen met die aannemer willen we een samenwerkingsvorm aangaan: een alliantie. Door te kiezen voor een alliantie kunnen we de kennis en ervaring van de markt goed meenemen in onze plannen. Dat komt het uiteindelijke ontwerp maar ook de methode van uitvoering ten goede.

De alliantie maakt het ontwerp af, legt dat ter inzage en voert het vervolgens uit, allemaal in afstemming met de omgeving. De alliantie is dus een samenwerkingsverband tussen HHNK en de aannemer. Daarnaast is HHNK ook opdrachtgever en controleert of de contractuele afspraken over onder andere draagvlak, de dialoog met de omgeving en hinder en overlast worden nagekomen. De alliantie zet de huidige dialoog met de omgeving voort en komt op basis van die inbreng met een ontwerp en vervolgens een MER en een projectplan. Daarbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van alle informatie uit de gesprekken die HHNK tot nu toe met de omgeving heeft gevoerd en wordt er gestuurd op draagvlak.

De gunning voor de alliantie vindt plaats in september van dit jaar. Dat gebeurt pas nadat de minister een besluit heeft genomen over het onderzoek naar de vraag in hoeverre pompen op de Houtribdijk kunnen zorgen voor minder dijkversterking (daarbij een link opnemen naar het nieuwsberichtje op onze site hierover, we communiceren in deze mail nl nergens over dit onderzoek). Na gunning heeft de omgeving net zoveel invloed op het proces van dijkversterking als nu. Gunning betekent vooral het invliegen van een partner die al vroeg meedenkt over veilige, slimme oplossingen die passen in de omgeving.

C. Monitoring

We horen dat er veel vragen in het dorp leven over de uitvoering van de dijkversterking. Veel mensen maken zich zorgen over hun woning. Omdat we goed de huidige situatie in het dorp in kaart willen brengen (de situatie zoals die er nu is zonder dijkversterking en met de trillingen zoals die horen bij de huidige situatie) en straks tijdens en ook na de uitvoering die situatie nauwkeurig in beeld willen blijven houden, zijn we nu al gestart met monitoring. De maatregelen stellen de uitvoerende aannemer in staat om direct bij te sturen om het ontstaan van schade voor te zijn. Mocht er zich onverhoopt toch schade voordoen, dan bieden de door monitoring verzamelde gegevens de benodigde informatie voor een snelle en goede afhandeling hiervan. De onverhoopte schadeclaim wordt afgehandeld door een onafhankelijke schade-expert.

Om te kunnen monitoren zijn er meetbouten in de gebouwen geplaatst die binnen de invloedssfeer van het werk aan de dijk staan. Hiermee kan er op betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt of de positie van de woning en de muren ten opzichte van elkaar significant verandert.

Daarnaast zijn er peilbuizen geplaatst om het peil van het grondwater te monitoren.

In overleg met de dorpsraad worden er op drie adressen in het dorp trillingsmeters geplaatst. Dit zal binnenkort gebeuren.

Er is al een globale bouwkundige opname gedaan. Voor de start van het werk wordt er een volledige bouwkundige opname gedaan door een onafhankelijke deskundige.

Vanwege de vragen in het dorp over de monitoring zullen we hier binnenkort breder over communiceren.

D. Noodzaak

Omdat er in  de omgeving veel vragen waren over nut en noodzaak van de dijkversterking, heeft HHNK samen met het ministerie van I&M, de Deltacommissaris en Rijkswaterstaat twee bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. De eerste bijeenkomst op 17 maart ging over de nut en noodzaak in het algemeen. Veel vragen die hierover speelden, zijn beantwoord. Er bleek wel behoefte te zijn aan een verdieping over de techniek. Daarom is er op 18 mei een technische sessie georganiseerd. De verslagen daarvan vindt u op onze website: verslag 17 maart, verslag 18 mei.

Nu het atelier is uitgesteld, hebben we aan de dorpsraad voorgesteld in klein comité bijeen te komen om de stand van zaken ook mondeling te bespreken. Het klein comité bestaat dan uit vertegenwoordigers van de dorpsraad en mensen van de werkgroep dijkverzwaring.
Wilt u nog even terugkijken naar de vorige ateliers, die stukken staan nog steeds op Mett. Mocht u uw inloggegevens niet meer hebben, laat dit dan even weten, dan sturen wij u die toe.

We houden u op de hoogte en informeren u tijdig als er een datum is voor het volgende atelier. We horen het heel graag als u vragen of aandachtspunten voor ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Bregje van der Steeg
Omgevingsmanager Markermeerdijken
Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma
www.hhnk.nl

Laat de dijk met rust!

‘PLAATS POMPEN EN LAAT DE DIJK MET RUST’

Dit zei Wim Tuijp op de druk bezochte bijeenkomst in Hotel Spaander op 18 juni jl.

Durgerdam Waakt bericht verder dat:

 • De Zuyderzeedijk Alliantie (ZA) gehoor heeft gekregen bij de minister
 • De minister opdracht heeft gegeven om alternatieve oplossingen, waaronder het effect van pompen, te onderzoeken
 • Het onderzoek al is gestart en wordt begeleid door de Zuyderzeedijk Alliantie
 • Het Hoogheemraadschap  geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren totdat het onderzoek is afgerond en de minister een beslissing heeft genomen

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Facebookpagina Zuyderzeedijk Alliantie


Ddam_Waakt-Zuyderzeedijk_logo

Deze vlag wappert binnenkort langs de dijk van Durgerdam tot Hoorn. Wil je ook je liefde voor de dijk uiten? Maak dan een statement en bestel deze vlag.

Durgerdam waakt

Beste dorpsbewoners,
Fijn dat DURGERDAM WAAKT is gaan leven in het dorp!

Dit is een update van onze meest recente activiteiten.
Ga voor uitgebreide informatie naar de pagina Durgerdam Waakt.


Lokale overheden ondernemen actie

Gemeenteraad Zeevang neemt motie dijkverzwaring aan. De raad wil de onderste steen boven in alle lopende onderzoeken.

Gemeenteraad Edam-Volendam maande vorige week al tot een pas op de plaats, goed onderzoek en eerst aantonen nut en noodzaak.

Mooi dat de toekomstige fusiepartners met betrekking tot de dijkverzwaring op één lijn zitten.

Het wordt voor Kees Stam van het HHNK steeds lastiger uit te leggen aan de grondaannemers die een tweede dijk aan moeten gaan leggen zou je denken.
Hoe moeten die straks omgaan met de weerstand onder de bevolking en de lokale politiek die de bevolking steunt?


Vooraankondiging en oproep

Informatie over de eerste happening DEINING OP DE DIJK volgt binnenkort op deze site.

Suggesties voor tekst en muziek voor een strijdvaardig DURGERDAM WAAKT-lied zijn welkom!


Laatste nieuws: Pompen in plaats van verzwaring dijk Markermeer

Pompen Houtribdijk optie voor ministerie om de dijken minder robuust te versterken!
Dit werd bekend gemaakt door Mattie Busch van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens de bijeenkomst op 18 mei jl. van de Adviesgroep Markermeerdijken ( in de adviesgroep zitten ook bewoners van alle dorpen). Een belangrijk winstpunt in het verzet tegen de veel te rigoureuze plannen van het HHNK!

Hier het artikel op waterforum.net (eerst inloggen):
http://waterforum.net/Nieuws/9098-Minister-Schultz-wil-onderzoek-pompen-in-Houtribdijk


Ter informatie

 • 18 juni: bewonersbijeenkomst (komt allen)
  In Hotel Spaander Volendam
 • Hebt u een reactie op uw brief over aansprakelijkheid ontvangen van de HHNK? Graag bewaren!

Gegroet,
DURGERDAM WAAKT
durgerdamwaakt@gmail.com

 

Verslag bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie 21 april j.l.

De bijeenkomst waarin Fons Elders namens de Zuyderzeedijk Alliantie het woord deed was goed bezocht met zo’n 60 aanwezigen. Dhr. Elders legde de visie van de alliantie ter tafel en schetste een beeld waarin de probleemstelling, ambtelijk overleg en mogelijk ‘hardere’ acties de boventoon voerden. Onder de aanwezigen blijkt een hoge mate van actiebereidheid te bestaan maar op vragen uit de zaal over het omzetten van deze bereidheid tot werkelijke daden, wordt geen antwoord gegeven.  Dhr. Elders is in dezen meer iemand die een duidelijke visie heeft over de gang van zaken maar geen directe vertaling heeft naar bijbehorende acties. Hij legt ook uit dat de Zuyderzeedijk Alliantie geen vereniging of stichting is, maar een initiatief van een paar bezorgde dijkbewoners.

Arjan Bakker pakte de wens om tot actie te komen tijdens de bijeenkomst op door te pogen aanspreekpunten binnen Durgerdam te vinden van waaruit vervolgstappen gecoördineerd zouden kunnen worden.

De avond was een initiatief van de Zuyderzeedijk Alliantie met Rolf van Roon als initiatiefnemer. De dorpsraad Durgerdam is faciliterend opgetreden en heeft de ruimte in de kerk gereserveerd, de uitnodigingen via email verstuurd en de kosten voor de huur voor haar rekening genomen.

Zo eindigde de avond zonder concrete vervolgstappen en bleef onduidelijk wat de Zuyderzeedijk Alliantie voor Durgerdam zou kunnen betekenen, terwijl ook nog steeds niet duidelijk is of en hoe Durgerdam de activiteiten van de alliantie zou kunnen ondersteunen.

Dijkversterking: rol van de dorpsraad

Wat doet de dorpsraad


Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze plannen rond de eventuele dijkversterking. Maar helder is dat het thema de gemoederen onder Durgerdammers bezig houdt.

Tijdens de afgelopen twee dorpsvergaderingen heeft de dorpsraad haar twee-sporen benadering uiteengezet.

 1. Enerzijds blijven we meepraten met de instanties die gaan over de dijkversterking om de relaties te onderhouden en zo optimaal mogelijk te blijven geïnformeerd. Ook willen we de belangen van Durgerdammers zorgvuldig naar voren brengen opdat de plannen hierop zo mogelijk worden aangepast.  Een aantal Durgerdammers praten mee in de Atelier bijeenkomsten die het HHNK organiseert. Ook heeft de werkgroep dijkversterking regelmatig contact met vertegenwoordigers van het HHNK. Daarnaast onderhouden we de relaties via de CDR en het stadsdeel.
 2. Anderzijds zetten wij in op een zorgvuldige besluitvorming voor dit intensieve en ingrijpende project voor ons dorp. De vragen rondom nut en  noodzaak moeten klip en klaar zijn voordat er een spa in de grond gaat.  De inzet van de Zuyderzee alliantie wordt door ons omarmd. Daar waar er bewonersinitiatieven zijn die breed draagvlak genieten en worden getrokken door Durgerdammers ondersteunt de dorpsraad deze met de (beperkte) middelen die er voorhanden zijn.

Wat te verwachten van de dorpsraad?

 • De dorpsraad informeert Durgerdammers d.m.v. informatie op de website, de presentaties bij dorpsvergaderingen van zowel het HHNK en de Zuyderzee Alliantie.
 • De dorpsraad luistert naar Durgerdammers om de zorgen op tafel te leggen bij het HHNK en na te gaan welke vragen en actiebereidheid er is.
 • De dorpsraad faciliteert initiatieven van Durgerdammers die zich willen inzetten. Zo ondersteunde de Dorpsraad onlangs de bijeenkomt met de Zuyderzee Alliantie (zie verslag).   De dorpsraad zet zich ook in voor nieuwe of vervolginitiatieven die worden ondernomen mits er breed draagvlak voor is onder Durgerdammers. Let wel, de dorpsraad heeft een zeer beperkt budget, geen staf en geen bestuurlijke bevoegdheden.

Voor vragen, opmerkingen, initiatieven die gaan over de dijkversterking, neem contact op met de werkgroep dijkversterking.

Oproep: meekoppelkansen

Wie denkt er mee?


Mee-koppel-kansen, wat ons betreft het scrabblewoord van 2015.

De bestuurscommissie van ons stadsdeel Noord organiseert op woensdagavond 13 mei een bijeenkomst  om een inventarisatie te maken van ideeën die mogelijk gerealiseerd kunnen worden als uiteindelijk de dijken toch open zouden gaan. Stel dat de dijkversterking toch plaats gaat vinden, welke wensen hebben wij Durgerdammers, die we dan zouden willen realiseren? Welke aanpassingen in de dijk, welke extra kabels moeten er worden gelegd, welke extra verlichting of natuur zouden wij willen die het HHNK meteen zou moeten meenemen. De inventarisatie zal de Bestuurscommissie indienen bij het HHNK.

Vanuit Durgerdam zal iemand van de dorpsraad-werkgroep deelnemen aan de bijeenkomst op 13 mei.

Koningsdag 2015 Durgerdam

Editie 2015

Dankzij het nieuwe oranje comité en het zonnetje werd het een erg gezellige en mooie dag.

De dorpsraad wil het nieuwe oranje comité hartelijk danken voor haar inzet!

Kijk op onze facebookpagina voor de foto’s.

Dit was de uitnodiging:

Bekijk hier de uitnodiging voor Koningsdag 2015

Zet samen met je vrienden, buren en familie Durgerdam op zijn kop!

10.45    Verzamelen aan het einde van het dorp voor de optocht.

11.00    Optocht ‘Durgerdam op z’n kop’ met het Wierings Trompetter Korps. Voor jong en oud. Kom verkleed en laat je zien!

12.00    Feestelijke aankomst bij DRC en presentatie van alle deelnemers. Taart gemaakt door Durgerdammers.

13.00    Prijsuitreiking.  Lunch bij de kantine van DRC. Start vrijmarkt: Verkoop je oude spullen of kleren. Zet lekkere koffie of bak wat lekkers. Maak muziek, zing of dans!

13.30    Spelletjes voor de kinderen op en rond het voetbalveld.

14.00    Jeu de Boules. Inschrijven op de dag zelf.

15.00     ‘Durgerdam draait door’,  het nieuwe koningsspel! Estafette-spel voor Durgerdammers van 12 jaar tot 120 jaar in teams van 4 personen. Een groot spektakel, waarin alles anders is dan je denkt. Vorm een team en meld je aan!

16.00    Tonknuppelen. Inschrijven op de dag zelf.

17.00    Barbecue voor jong en oud, voor vleeseters en vegetariërs. Iedereen graag eigen bord en bestek meenemen.


Helpen?

In het weekend van 17-18-19 april komen we langs de deur. Dan kun je je alvast opgeven voor de bbq en je eventueel aanmelden om te helpen.

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de spelletjes, naar taartenbakkers en naar mensen die willen helpen bij de bbq. Maak je een salade of wil je een toetje maken? We horen het graag!

Meld je bij ons aan

Erik Jan (DDD 189)
aanmelden teams Koningsspel
‘Durgerdam draait door’
Abbie (DDD 196)
aanmelden vrijwilligers kinderspelletjes
Ester (vuurtoreneiland)
informatie of vragen vrijmarkt
Celine (DDD 142)
aanmelden vrijwilligers barbecue
Marieke (DDD 195)
aanmelden taartenbakkers

We zien jullie allemaal graag de 27ste!

Koninklijke groet,
het Oranje comité Durgerdam

Uitnodiging bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie

UITNODIGING

informatie bijeenkomst met de Zuyderzeedijk Alliantie

SPREKER FONS ELDERS, EM. HOOGLERAAR
OPRICHTER VAN DE ALLIANTIE

DINSDAG 21 APRIL 20.00 tot 22:00 UUR
IN DE KERK IN DURGERDAM

Beste Durgerdammer,

Velen achter de Markermeerdijk zeggen een beetje lachend;”Durgerdam slaapt”. Wij staan vergeleken met Hoorn, Warder, Edam, Volendam, Uitdam op achterstand over de kennis van de dijkverzwaring. En hoe stiller wij ons houden hoe meer kans op schade aan onze huizen. Over een paar maanden worden de kaarten geschud en de diesels gestart. Aan de diesels kunnen we nu weinig doen, aan de kaarten die het spel bepalen des te meer. Zowel de minister als het Hoogheemraadsschap Noord-Hollands Noorderkwartier blijken steeds meer bereid naar bewoners te luisteren. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd door HHNK om toch tot een maximum aanwederzijds begrip tekomen. En de tijd dringt.

Komt allen om te luisteren en te discussieren met Fons Elders, die in november 2014 de Alliantie heeft opgericht. Licht ook uw buren in over deze uitnodiging.

Aanmelden

Graag voor zondagavond 19 april bij Rolf van Roon op
rolfdurg@gmail.com