Alle berichten van Zander

Herontwikkeling van het boerenerf Ddd 138

Nieuws over de herontwikkeling van het boerenerf van Stephan van Noordt, Durgerdammerdijk 138

Zoals u wist uit eerdere berichten en uit openbare dorpsvergaderingen wil Stephan van Noordt zijn boerderij verplaatsen naar de Liergouw en het bestaande agrarische erf herontwikkelen.

Stephan van Noordt heeft onlangs een vergunningsaanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. De aanvraag gaat uit van de bouw van 6 nieuwe woningen op ruime kavels (naast de bestaande boerderijwoning en de voormalige vakantiewoning op het terrein), te verkopen als losse kavels.

De werkgroep boerenerf van de Dorpsraad Durgerdam vreesde voor een ‘villawijkje’ achter de dijk en had liever een vorm van bebouwing gezien met meer samenhang.

Inmiddels heeft de provincie het ingediende plan afgekeurd met als reden ‘onvoldoende Ruimtelijke Kwaliteit’. De provincie verwijst in dit kader ook naar de Leidraad Cultuurhistorisch Landschap.

Het plan voor een ‘villawijkje’ is dus van de baan.
Als Stephan van Noordt besluit om een nieuw voorstel in te dienen, dan zal de werkgroep Boerenerf de ontwikkelingen opnieuw volgen.

Uitnodiging Opening kunstgrasveld DRC

18 november om 16.00 uur

Demonstratiewedstrijd DRC D1 – AJAX E1
Aftrap door KNVB-voorzitter Michael van Praag

 
Op maandag 2 november is het splinternieuwe kunstgrasveld bij DRC in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit kunststukje voor elkaar te krijgen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en we beseffen ons ook dat dat soms tot de nodige overlast heeft geleid.

Om de periode van bouw definitief af te sluiten, een aantal sleutelfiguren te bedanken en stil te staan bij dit heugelijke feit willen we samen met jullie op woensdagmiddag 18 november het nieuwe hoofdveld officieel openen.

Om stipt 16.00 uur zal Michael van Praag (voorzitter van de KNVB) de aftrap verrichten van een speciale wedstrijd tussen de D1-pupillen van DRC en de Onder 11-selectie van het grote AJAX.

In het bijzijn van de verantwoordelijke wethouders, ere-leden van DRC en hopelijk zoveel mogelijk in DRC-tenue gestoken leden (jong, oud, man, vrouw) hopen we onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd te bekijken. Na de wedstrijd worden de trainingen gewoon hervat.

We hopen jullie woensdagmiddag 18 november in grote getale te mogen verwelkomen om samen deze nieuwe stap in onze bijna 85-jarige clubgeschiedenis te vieren.

Kunstgrasveld-Vogelvlucht

Sinterklaasintocht Durgerdam 2015

Vol verwachting klopt ons hart….
21 november zet de Sint voet aan wal in Durgerdam.

Programma
13.00
Start festiviteiten met optreden van de Pietels in de muziektent
14.00-15.00
Aankomst Sinterklaas
15.00-15.45
Voorstelling voor kinderen uit Landelijk Noord groep 1 tm 5, in de kerk van Durgerdam

Sinterklaas_02

 

Aanleg kunstgras voetbalveld DRC

De gemeente Amsterdam gaat in september en oktober het 1e veld van voetbalvereniging DRC om laten bouwen naar een kunstgras voetbalveld. Stadsdeel Noord is de opdrachtgever. De voorbereiding is gedaan door het gemeentelijk ingenieursbureau en stadsdeel Noord, in overleg met het bestuur van DRC.

Werkzaamheden
Het voetbalveld houdt ongeveer dezelfde afmetingen en blijft op dezelfde plaatst liggen, maar krijgt een andere onderbouw en toplaag en een nieuwe veldinrichting en omheining. De aanbestedingsprocedure hiervoor loopt op dit moment. Begin september wordt de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren.

Wat merkt u hiervan?
Er wordt een behoorlijke hoeveelheid grond uitgegraven. Dit wordt afgevoerd naar de omliggende weilanden. Daar merkt u weinig van. Vervolgens voeren we materiaal aan voor de onderbouw. Hier bovenop komt de kunstgrasmat. Het werk geeft niet veel geluidshinder. Wel zijn voor de aanvoer van materiaal veel vervoersbewegingen over de Durgerdammerdijk.

Omdat er geen groot vrachtvervoer plaats mag vinden over de Durgerdammerdijk, gebeurt de aan- en afvoer met kleinere laadwagens. Er komt een overslagpunt aan het begin van Durgerdam (zie bijgevoegd kaartje), waar het materiaal op de kleinere wagens wordt geladen voor vervoer over de dijk. Om passeerbewegingen beter mogelijk te maken worden vermoedelijk tijdelijk enkele parkeerplaatsen opgeheven. De exacte locatie hiervan wordt later bepaald. De gemeente zorgt voor de juiste vergunningen en ontheffingen.

Planning
De planning is nog niet exact bekend, omdat de aannemer ook nog niet bekend is. Begin september weten we meer. De kans op slecht weer wordt steeds groter naarmate het jaar vordert. Bij slecht weer moet een deel van de werkzaamheden worden uitgesteld en daarmee duurt het werk langer. Daarom willen we dat de aannemer zo snel mogelijk begint. De inschatting is nu dat dat op zijn vroegst rond 9 september is en dat het werk eind oktober of begin november klaar is. De precieze oplevering is mede afhankelijk van het weer.

Kunstgrasveld-kaartje

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Mascha de Haan, op telefoonnummer 06 2467 4800 of via e-mail: mascha.de.haan@amsterdam.nl.

Locatietheater in Durgerdam

Het is augustus 2015, vier maanden voordat de dijken van Waterland 100 jaar geleden doorbraken. De voorstelling Ode aan het Water gaat over Waterland, de schoonheid en dreiging van het water. Muzikanten, dansers, theatermakers en buurtbewoners uit Landelijk Noord en Amsterdam Noord vullen ieder een eigen deel in en hebben zich daarbij door elkaar laten inspireren.

Buiten op verschillende locaties in Durgerdam vinden voorstellingen plaats van o.a. muzikant/videomaker Chris Bernhart (Meneer van Puffelen), Dance Studio Carmen, Toneelvereniging Ransdorp en luchtacrobaat Anna Gehlin. In het kerkje wordt het publiek meegevoerd op de stroming van het water door de band ‘De Overkant’ van Jan Schindler m.m.v. Salsa Club Amsterdam Noord en het koor ‘De Waterlanders’ o.l.v. Elly Machtel.

Kaartverkoop
Try-out – Donderdagavond 27 augustus €10- per stuk.
Vrijdag- en zaterdagavond 28 en 29 augustus €15,- per stuk.
De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur.
Bestellen van kaarten kan door een email te sturen naar odeaanhetwater@outlook.com o.v.v. Ode, datum, uw naam en aantal kaarten.

Ode aan het Water wordt georganiseerd door Tine Driessen, Nancy Ettes, Mariëtte Groeneveld en Marjolein Klaassen. Professionals, amateurs en buurtgenoten werken vrijwillig mee aan dit project. Ode aan het Water sluit aan bij de initiatieven van de ‘Waterlandse Vloed’.

Ode_aan_het_water-Beeld1

Update van HHNK

Brief van Hoogheemraadschap Noorderkwartier


Stand van zaken

A.  Dijken op veen

Het onderzoek Dijken op Veen is nog nooit eerder gedaan, dus krijgen we hierbij ook te maken met nieuwe inzichten. Daar blijkt nu dat we, om goed te kunnen voorspellen wat de totale bodemsterkte is en dus inzicht te krijgen in wat de dijk aankan, moeten kijken naar de gehele bodemopbouw. We hadden hier in het grondonderzoek in 2014 al wel rekening mee gehouden, maar nog niet voldoende. De bodem is opgebouwd uit verschillende lagen, waaronder veen, maar ook bijvoorbeeld klei. Om iets te kunnen zeggen over de sterkte moeten we dus ook kijken naar de sterkte van de klei en hoe dat weer interacteert met veen. Dit wordt deze zomer onderzocht door Fugro en Deltares. Dit kost extra tijd. Daarom duurt het langer tot we weten wat Dijken op veen oplevert. Dit najaar weten we meer. Het staat in ieder geval vast dat de resultaten van Dijken op veen worden toegepast in het ontwerp van de dijkversterking.

B.  Alliantie

Omdat er veel ontwikkelingen zijn rond de dijkversterking, en HHNK nieuwe inzichten en kennis volop wil meenemen voor een dijk die past in zijn omgeving, zoekt HHNK nu al de samenwerking met één vaste partner die zelf ook (uitvoerings)kennis meebrengt. Daarmee is er maximale ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kennis, en kan die gelijk worden doorvertaald naar ontwerp en uitvoering. Daarom zijn we nu al bezig met de selectie van een aannemer. Samen met die aannemer willen we een samenwerkingsvorm aangaan: een alliantie. Door te kiezen voor een alliantie kunnen we de kennis en ervaring van de markt goed meenemen in onze plannen. Dat komt het uiteindelijke ontwerp maar ook de methode van uitvoering ten goede.

De alliantie maakt het ontwerp af, legt dat ter inzage en voert het vervolgens uit, allemaal in afstemming met de omgeving. De alliantie is dus een samenwerkingsverband tussen HHNK en de aannemer. Daarnaast is HHNK ook opdrachtgever en controleert of de contractuele afspraken over onder andere draagvlak, de dialoog met de omgeving en hinder en overlast worden nagekomen. De alliantie zet de huidige dialoog met de omgeving voort en komt op basis van die inbreng met een ontwerp en vervolgens een MER en een projectplan. Daarbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van alle informatie uit de gesprekken die HHNK tot nu toe met de omgeving heeft gevoerd en wordt er gestuurd op draagvlak.

De gunning voor de alliantie vindt plaats in september van dit jaar. Dat gebeurt pas nadat de minister een besluit heeft genomen over het onderzoek naar de vraag in hoeverre pompen op de Houtribdijk kunnen zorgen voor minder dijkversterking (daarbij een link opnemen naar het nieuwsberichtje op onze site hierover, we communiceren in deze mail nl nergens over dit onderzoek). Na gunning heeft de omgeving net zoveel invloed op het proces van dijkversterking als nu. Gunning betekent vooral het invliegen van een partner die al vroeg meedenkt over veilige, slimme oplossingen die passen in de omgeving.

C. Monitoring

We horen dat er veel vragen in het dorp leven over de uitvoering van de dijkversterking. Veel mensen maken zich zorgen over hun woning. Omdat we goed de huidige situatie in het dorp in kaart willen brengen (de situatie zoals die er nu is zonder dijkversterking en met de trillingen zoals die horen bij de huidige situatie) en straks tijdens en ook na de uitvoering die situatie nauwkeurig in beeld willen blijven houden, zijn we nu al gestart met monitoring. De maatregelen stellen de uitvoerende aannemer in staat om direct bij te sturen om het ontstaan van schade voor te zijn. Mocht er zich onverhoopt toch schade voordoen, dan bieden de door monitoring verzamelde gegevens de benodigde informatie voor een snelle en goede afhandeling hiervan. De onverhoopte schadeclaim wordt afgehandeld door een onafhankelijke schade-expert.

Om te kunnen monitoren zijn er meetbouten in de gebouwen geplaatst die binnen de invloedssfeer van het werk aan de dijk staan. Hiermee kan er op betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt of de positie van de woning en de muren ten opzichte van elkaar significant verandert.

Daarnaast zijn er peilbuizen geplaatst om het peil van het grondwater te monitoren.

In overleg met de dorpsraad worden er op drie adressen in het dorp trillingsmeters geplaatst. Dit zal binnenkort gebeuren.

Er is al een globale bouwkundige opname gedaan. Voor de start van het werk wordt er een volledige bouwkundige opname gedaan door een onafhankelijke deskundige.

Vanwege de vragen in het dorp over de monitoring zullen we hier binnenkort breder over communiceren.

D. Noodzaak

Omdat er in  de omgeving veel vragen waren over nut en noodzaak van de dijkversterking, heeft HHNK samen met het ministerie van I&M, de Deltacommissaris en Rijkswaterstaat twee bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. De eerste bijeenkomst op 17 maart ging over de nut en noodzaak in het algemeen. Veel vragen die hierover speelden, zijn beantwoord. Er bleek wel behoefte te zijn aan een verdieping over de techniek. Daarom is er op 18 mei een technische sessie georganiseerd. De verslagen daarvan vindt u op onze website: verslag 17 maart, verslag 18 mei.

Nu het atelier is uitgesteld, hebben we aan de dorpsraad voorgesteld in klein comité bijeen te komen om de stand van zaken ook mondeling te bespreken. Het klein comité bestaat dan uit vertegenwoordigers van de dorpsraad en mensen van de werkgroep dijkverzwaring.
Wilt u nog even terugkijken naar de vorige ateliers, die stukken staan nog steeds op Mett. Mocht u uw inloggegevens niet meer hebben, laat dit dan even weten, dan sturen wij u die toe.

We houden u op de hoogte en informeren u tijdig als er een datum is voor het volgende atelier. We horen het heel graag als u vragen of aandachtspunten voor ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Bregje van der Steeg
Omgevingsmanager Markermeerdijken
Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma
www.hhnk.nl

Laat de dijk met rust!

‘PLAATS POMPEN EN LAAT DE DIJK MET RUST’

Dit zei Wim Tuijp op de druk bezochte bijeenkomst in Hotel Spaander op 18 juni jl.

Durgerdam Waakt bericht verder dat:

  • De Zuyderzeedijk Alliantie (ZA) gehoor heeft gekregen bij de minister
  • De minister opdracht heeft gegeven om alternatieve oplossingen, waaronder het effect van pompen, te onderzoeken
  • Het onderzoek al is gestart en wordt begeleid door de Zuyderzeedijk Alliantie
  • Het Hoogheemraadschap  geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren totdat het onderzoek is afgerond en de minister een beslissing heeft genomen

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Facebookpagina Zuyderzeedijk Alliantie


Ddam_Waakt-Zuyderzeedijk_logo

Deze vlag wappert binnenkort langs de dijk van Durgerdam tot Hoorn. Wil je ook je liefde voor de dijk uiten? Maak dan een statement en bestel deze vlag.