Concept dijkversterking

Ontwikkelingen dijkversterking (update 16 dec 2016)

Update 23 december 2026

Woensdagavond 7 december heeft een deel van de werkgroep overleg gehad met de Alliantie en dat liep anders dan verwacht. De Alliantie liet de afwegingenmatrix niet meer zien en ging niet verder in op de visie ruimtelijke kwaliteit (de oorspronkelijke agendapunten), maar presenteerde meteen hun voorkeursvariant: een nog grotere versie van de golfbrekers (havendammen is waarschijnlijk een betere omschrijving). In totaal 3 enorme dammen van 2 meter (2.40 boven het water), 1 voor Westeind, 1 om de kapel heen en 1 voor de haven. Daarnaast ook nog een dijk van 2 meter waar nu de weg naar het strandje ligt en voor polder Ijdoorn 7 meter verbreding en een halve meter verhoging van de kruin.

Ze maken haast, tijd/geld lijkt steeds meer de drijfveer te zijn van de Alliantie.

Vrijdag 9 december ontvingen alle bewoners van Durgerdam een brief van de Alliantie met daarin de keuze die is gemaakt. Niet in de brief opgenomen is een kaart waarop de varianten staan, noch visualisaties van de havendam en de buitenwaartse verbreding en verhoging bij de polder IJdoorn. Daarbij wel opgemerkt dat de dammen grof zijn ingetekend en de bekleding nog niet vaststaat. Maar onze bescheiden mening is wel dat deze oplossing erg lomp is en niet past in omgeving. Natuur en cultuurhistorische waarden worden door deze gekozen variant mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Sinds duidelijk geworden is dat de havendammen kolossaal zijn hebben wij de Alliantie laten weten dat we het daar beslist niet mee eens zijn. De Alliantie heeft al ons commentaar echter genegeerd. Alle opmerkingen ten aanzien van de door ons gepresenteerde heel belangrijk waarden lijken door hun nauwelijks serieus te zijn genomen.

We zijn geschokt dat ze zo omgaan met de inspraak, dus we vinden het tijd voor actie en hebben actief de pers benaderd. Daarnaast zullen we brieven sturen naar Eric van der Burg van de Gemeente, Cees Loggen (gedeputeerde) en aan de dijkgraaf met cc aan de minister en 2e kamer. Hierin geven we aan dat de inspraak en ateliers niet hebben geleid tot een goed effect. En omdat de golfbrekers in de loop van het proces steeds groter zijn geworden, we tegen deze variant zijn.

Inmiddels is de dorpsraad geïnterviewd door AT5.http://www.at5.nl/artikelen/163416/durgerdammers-vrezen-horizonvervuiling-door-dijkverhogingen

Kern van ons bezwaar is:
een te snel en onzorgvuldig proces kan leiden tot onherstelbare schade aan dit bijzondere landschap.
We willen meer tijd voor een zorgvuldig proces om te komen tot een oplossing die beter in de omgeving past.

We hopen op korte termijn ook te overleggen met onze advocaat voor juridisch advies.

Houd de website van de Markermeerdijken in de gaten, AT5 en mogelijk wordt dit weekend ook in het Parool gepubliceerd over alle ontwikkelingen.

Update d.d. 7 december 2016

Eerder meldden we jullie dat de Alliantie voornemens was op 7 december hun voorkeursvariant met ons te delen.
Ze zijn er echter nog niet uit, er is nog geen besluit genomen. De bijeenkomst met het dorp gaat daarom niet door.

Ter informatie hierbij de link naar de laatste nieuwsbrief van de Alliantie. Via hun site kun je je hierop abonneren.

https://simsite.hhnk.nl/markermeerdijken/actueel_285/item/einde-ontwerpfase-in-zicht_7855.html

Update 15 november 2016

Op 25 september lieten we jullie weten dat de Alliantie de deadline voor het nemen van een besluit over Durgerdam had opgeschoven en een extra periode inlaste voor een verdiepingsslag in zogenaamde Ateliers. Ook werd op 11 oktober een extra omgevingsbijeenkomst gehouden in de kerk in Ransdorp waar veel dorpsgenoten aanwezig zijn geweest.

Vorige week maandag was de laatste van 3 Ateliers.

In deze bijeenkomsten werden plannen voor de dijkversterking verder toegelicht en gevraagd werd input te leveren. Aanwezig bij de bijeenkomsten waren zowel inwoners als overheden, natuurmonumenten en andere betrokkenen.

De vier plannen die er nu liggen zijn de volgende:

– dijk buitenom waarbij vuurtoreneiland buitendijks blijft;

– dijk buitenom langs de strekdam met sluis, waarbij ook vuurtoreneiland binnendijks komt te liggen (deze optie lijkt ivm hoge kosten minste kans te maken);

– dijkverbreding en verhoging (met name voor het westeinde is die verhoging vereist nu dat deel van de dijk op hoogte is afgekeurd);

– een optie met golfbrekers.

Uitwerkingen, kaarten en visuals zijn te vinden op de website van de Alliantie.

Een combinatie van mogelijkheden is ook nog mogelijk. Ons gevoel op dit moment is dat de variant met golfbrekers de meeste kans maakt.

Wat ons is opgevallen bij de bijeenkomsten is dat er elke keer weer nieuwe bevindingen en berekeningen werden gepresenteerd met wijzigingen in bestaande opties en introductie van nieuwe opties. In korte tijd wijzigt er blijkbaar nog veel en dat geeft te denken of de snelheid van het huidige proces wel goed is.

Bij de bijeenkomsten hebben wij meermalen aangegeven dat de Ateliers dermate technisch van aard waren dat wij ons als bewoners onvoldoende onderlegd voelden om daar echt iets wezenlijks over te zeggen. We hebben de wens uitgesproken om ons te laten bijstaan door deskundigen.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landschap en de belangen van bewoners, nu in de Ateliers en de stukken het veiligheidsaspect de meeste aandacht lijkt te krijgen.

Diverse bewoners hebben ons gevraagd of aansluiten bij deze Ateliers ons later in de procedure geen kwaad zal doen. Deze vraag hebben we voorgelegd aan onze jurist en die heeft ons verzekerd dat daar vanuit juridisch oogpunt geen vrees voor hoeft te bestaan. De huidige gesprekken die we voeren met de Alliantie hebben geen status en zijn louter informatief voor de Alliantie. Pas als er een voorgenomen besluit ligt krijgen wij een juridische status als belanghebbenden.

Ondertussen hebben wij niet stilgezeten en hebben we vele overleggen gehad met onder de gemeente, de provincie, natuurmonumenten, politici en wetenschappers en staat ook een afspraak met het HHNK nog op het programma.

Hoe meer we met diverse partijen praten hoe meer we de overtuiging krijgen dat de hoge snelheid leidt tot een onzorgvuldig proces en de Alliantie is opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Doordat het HHNK vele jaren heeft gepraat over de damwand en diepwand constructies die nu van tafel zijn is veel tijd verspild. De minister heeft bepaald dat de dijk in 2021 op sterkte moet zijn. De Alliantie heeft nu nog maar kort de tijd om nieuwe plannen te ontwikkelen en uit te werken om op tijd klaar te zijn.

Ons bezwaar is tweeledig:

  1. de snelheid van het proces leidt in onze ogen tot een onzorgvuldig proces;
  2. de focus ligt bij de Alliantie te veel op techniek, waardoor in het proces veel te weinig ruimte is ruimtelijke kwaliteit, lamdschap en bewonerswaarden.

Zo hebben we nauwelijks de tijd gehad om te kijken naar bijvoorbeeld de impact van de diverse oplossingen voor de jaren van de bouw. Hoe lang de dijk moet inklinken, hoe lang hier alles open ligt en wat het bijvoorbeeld betekent om een soort eiland in het water net voor de dijk te hebben van zo’n 1.60 meter hoog.

We willen meer aandacht voor visie op de bijzondere omgeving waarin we wonen. Dit zal dan de komende tijd ook ons speerpunt worden: meer tijd vragen voor een zorgvuldig proces. Niet alleen bij de Allianite, maar ook bij de opdrachtgevers zullen we deze eis neerleggen.

Wij zijn ervan overtuigd dat als we een jaar extra krijgen een betere, mooiere oplossing mogelijk is. Met hulp van deskundigen wordt daar ook al over gesproken. Daar komt bij dat, zo blijkt wel uit de snelle wijzigingen in de opties, nieuwe berekeningen ook hun effect zullen op de vraag hoeveel/of versterking nu eigenlijk noodzakelijk is.

Vooralsnog is de Allianite van plan hun voorkeursvariant op 7 december aan ons te presenteren.

We melden ons weer als er nieuws is. Houd ondertussen de website van de Alliantie in de gaten: www.markermeerdijken.nl

Update d.d 25 september 2016

Hierbij weer een update vanuit de Dorpsraad over de dijkversterking.Op 1  september jl. hebben we een dorpsvergadering gehouden bij Zeilvereniging Het Y. De opkomst was hoog. We hebben jullie bijgepraat over de plannen van de Alliantie (die begin juli twee nieuwe varianten hebben gepresenteerd) en de stappen die de Dorpsraad sindsdien heeft gezet, te weten:
–        De werkgroep Dijkversterking is uitgebreid met leden die het hele proces van dichtbij volgen. De werkgroep heeft contact gelegd met een gespecialiseerde advocaat, gaat naar de bijeenkomsten van de Alliantie, denkt na over de te voeren lobby en probeert tegelijkertijd ook de nut&noodzaak discussie levend te houden;
–        We hebben mbv de advocaat een brief opgesteld aan het HHNK (cc aan de provincie en de gemeente) waarin we vragen om behoorlijk bestuur, participatie, redelijke termijn van besluitvorming, besluitvorming op basis van voldoende gedetailleerde concepten (inmiddels hebben we ook uitnodigingen ontvangen van zowel de gemeente als de provincie om hierover door te praten met hen);
–        We hebben een officieel WOB verzoek ingediend voor het opvragen van belangrijke documenten met als doel meer inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces en alle afwegingen die worden gemaakt.Diezelfde avond (1 sept) hebben we in groepjes dmv post-its aantekeningen en opmerkingen geplaatst bij de twee tekenschetsen van de Alliantie. Daarbij schreven we voor ons belangrijke waarden op en dealbrekers, maar ook waar we kansen zagen. Ook hebben Frank Mulder en Rienk Oosterhof hun alternatieve plannen uiteengezet: respectievelijk een damwand met flexibele sluiting in de haven (plan Frank) en een versterking van de strekdam (plan Rienk). De Alliantie is op de hoogte van deze twee alternatieven, Frank is zelfs al langs geweest bij de Alliantie om daar een toelichting te geven.

Op 7 september was de laatste inloopbijeenkomst van de Alliantie in de kerk. Na hun vertrek hebben wij als Dorpsraad het laatste uur aan jullie de resultaten van de post-it ronde gepresenteerd.

Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen:
–        13 september jl. heeft de Alliantie een extra bijeenkomst bij DRC belegd. Doel was die avond te presenteren wat zij op alle eerdere inloopbijeenkomsten als waarden hadden geïnventariseerd. Tot onze vreugde heeft de Alliantie laten weten een extra verdiepingsslag te willen maken en hebben ze acht weken extra gereserveerd om te komen tot een besluit over Durgerdam.
In die periode wordt een tweetal ontwerpateliers georganiseerd (15 en 29 september) waarin de werkgroepleden en andere partijen (bijv ook gemeente, provincie en natuurmonumenten) met elkaar in gesprek gaan. Ook gaat de alliantie mee in ons verzoek om te komen tot segmentatie: niet 1 oplossing voor het hele dorp, maar bekijk wat per deel van het dorp het beste is. Bovendien presenteerden zij nieuwe inzichten, waarbij een golfbreker voor het Westeind ook tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Een verslag van de bijeenkomst van de Alliantie van 13 september is hier te vinden: http://www.markermeerdijken.nl/document.php?m=2&fileid=16999&f=27b831fa3cc07e15fcbce5bed59dc36c&attachment=0

-  De tijdslijn van besluitvorming van de Alliantie is aangepast en ziet er nu als volgt uit:
1.      15 en 29 september ontwerpateliers
2.      Omgevingsavond 11 oktober
3.      Nader te bepalen datum: nog een omgevingsavond
4.      11 november keuzemoment
–  Het besluit valt dus niet op 23 september maar op 11 november!Ondertussen werken wij als Werkgroep aan een brief aan de Alliantie waarin we onze visie uiteenzetten en gaan we naar alle bijeenkomsten.
Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen bij de Alliantie op de voet.We zijn voornemens weer een Dorpsvergadering te beleggen ergens tussen 11 oktober en 31 oktober.  We laten jullie dit tijdig weten.

We zijn blij dat het onderwerp leeft in het dorp en zoveel mensen zich hebben aangesloten bij de werkgroep Dijkversterking.

Bij vragen zijn wij te bereiken op dit mailadres, of direct bij Marianne (voorzitter Dorpsraad en voorzitter werkgroep Dijkversterking) op marianne@gerrits.net

Update 17 juli 2016

Op 6 juli waren wij, als eerder gemeld, met een groep van 10 personen uitgenodigd bij De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers) om kennis te nemen van nieuwe plannen omtrent de dijkversterking (verslag van die avond is bij deze mail gevoegd). Die avond werden aan ons twee totaal nieuwe richtingen gepresenteerd:

  1. dijkversterking dmv een binnendijk
  2. dijkversterkng dmv een buitendijk

We meldden het jullie al eerder: hoe deze twee eindkeuzes tot stand zijn gekomen werd die avond nauwelijks toegelicht. Wij voelen wel de behoefte om meer onderbouwing te krijgen zodat we goed kunnen inschatten wat precies de voor- en nadelen zijn. Immers, 21 september wordt door De Alliantie bepaald welke optie het gaat worden en voor die tijd wordt van ons verwacht dat wij onze voorkeur kenbaar maken. Dat kunnen we in onze ogen alleen maar goed doen als we over de juiste informatie beschikken. Ook hebben we gevraagd om meer tijd om te komen tot ons advies ivm de komende vakantieperiode.

Dat verzoek is  door de Alliantie afgewezen, in plaats daarvan krijgen we (meer) informatieavonden aangeboden voor het stellen van vragen. Daar zijn wij ontstemd over (en zullen dat ook aan de Alliantie melden), immers:

– veel van ons gaan met vakantie de komende weken en kunnen daardoor helemaal niet naar die bijeenkomst van 19 juli, de tweede bijeenkomst is vlak voor het besluit valt: 7 september;

– vragen stellen is natuurlijk fijn, maar het gaat ons vooral om de antwoorden en die zijn wellicht niet altijd meteen te geven (op de bijeenkomst viel in elk geval de afwezigheid van dossierkennis op) en het is maar de vraag of bij de  Alliantie veel mensen aanwezig zijn in de zomerperiode.

Afgelopen dinsdag zijn we met de personen die bij de bijeenkomst aanwezig waren bij elkaar gekomen en hebben we besproken hoe we dit nu het beste kunnen gaan doen. De groep is inmiddels groter dan 10, want op de avond bij de Alliantie waren bijvoorbeeld ook Durgerdam Waakt en gebruikers van de haven uitgenodigd. We zijn gekomen tot een 4-tal subgroepjes die zich in de volgende onderwerpen gaan verdiepen:

– een overleggroep die creatief gaat meedenken aan de beste oplossing

– een groep die zich gaat verdiepen in procedurele zaken en onze rechten, bijgestaan door een jurist

– een groep voor voorlichting

– een groep die aandacht geeft aan de nut en noodzaak-discussie van de dijkversterking (ter info, er is nog een rapport  ‘bewezen sterkte’ in de maak, het valt ons op dat op de uitkomsten hiervan helemaal niet wordt gewacht nu en ook zien we in plan 1 geen versterking ingetekend voor het Westend, hoe zit dat?).

tijdlijn:

19 juli (en 7 september): inloopbijeenkomst in onze kerk georganiseerd door de Alliantie (tijdstippen staan hieronder vermeld)

eind augustus willen we een dorpsvergadering beleggen waar we de plannen met elkaar willen bespreken (voorlopige datum daarvoor is 29 augustus).

Dan willen we begin september een dorpsvergadering beleggen waarbij we als dorp proberen te komen tot een advies vanuit Durgerdam.

Inmiddels heeft ook de pers lucht gekregen van de nieuwe plannen en is Brian Boswijk van het Vuurtoreneiland geïnterviewd door RTVNH:

http://www.rtvnh.nl/nieuws/188424/vuurtoreneiland-verdwijnt-bij-nieuw-plan-hoogheemraadschap

Vuurtoreneiland verdwijnt bij nieuw plan Hoogheemraadschap

donderdag 14 juli 2016  |  18:09

Het Hoogheemraadschap wil een strekdam van Durgerdam tot en met Uitdam aanleggen in de strijd tegen het water. Daardoor zal het Vuurtoreneiland bij Durgerdam aan de vaste wal worden verbonden. Tot onvrede van de bewoners van het eiland. 

Brian Boswijk woont samen met zijn vrouw en vier kinderen op het Vuurtoreneiland en ziet de vier meter hoge dam met angst tegemoet. “We zijn al tien jaar bezig om het Vuurtoreneiland toegankelijk te maken voor het publiek met behoud voor de natuur, dan moet je het niet opeens verpesten met een kolosale dijk dwars door het landschap.”

De dijk bij Durgerdam is al sinds 2006 afgekeurd en het Hoogheemraadschap (HHNK) heeft de opdracht deze voor het einde van 2021 veilig te maken. De nieuwe plannen van HHNK voor de strekdam komt voor veel dijkbewoners als een donderslag bij heldere hemel.

Veel Durgerdammers vinden de timing van het nieuwe plan zo vlak voor de vakantie onbegrijpelijk. De gesprekken zijn namelijk al jaren aan de gang. “We spreken al 10 jaar met het hoogheemraadschap en nu komen ze in een keer met zo een plan”, laat Brian weten aan NH.

Gesprek
Het HHNK laat weten de aankomende weken veel met de dijkbewoners te in gesprek te willen gaan om het nieuwe plan toe te lichten. Eind 2021 moet de dijk bij Durgerdam veilig zijn.

Update d.d. 06 juli 2016

Gisteravond heeft een groep Durgerdammers een bijeenkomst bijgewoond van De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers) om  te worden geïnformeerd over de voortgang van de plannenmakerij over de dijkversterking.

Hoewel  we als dorpelingen, al dan niet via de dorpsraad, al jaren in gesprek zijn met het Hoogheemraadschap over de dijkversterking, presenteerde de Alliantie nu ineens twee compleet nieuwe richtingen.

De Alliantie wilde gisteren meteen na de korte presentatie van ons als bewoners horen wat onze eerste ideeen waren bij deze plannen en bij welke variant onze voorkeur ligt. Uiteraard hebben wij ons niet laten verleiden tot een uitspraak en de bal terug gelegd bij de Alliantie: eerste meer info, dan pas onze gefundeerde mening. Daarom hebben we de rest van de  bijeenkomst gebruikt om informatie in te winnen. Wij hebben gepleit (en de toezegging gekregen) dat wij als Durgerdammers meer tijd krijgen om op een zorgvuldige en goed geïnformeerde wijze een reactie te kunnen geven.

Hoe nu verder?

– Uiterlijk 14 juli ontvangt de dorpsraad van het Hoogheemraadschap een overzicht van die aangepaste planning van Het Hoogheemraadschap  over de besluitvorming. De aanwezigen van gisteravond komen dan bijeen om daarop te reageren en een lijst te maken van vragen die bij ons leven.

– Eind augustus  – (dorp)bijeenkomst over de gevraagde aanvullende informatie van het Hoogheemraadschap. We hopen jullie dan aan de hand van meer info te kunnen vertellen wat de voorstellen inhouden.

– Begin september – dorpsbijeenkomst met als doel een advies formuleren vanuit dorp over de varianten.

– September – bijeenkomst van vertegenwoordiging Durgerdammers met de Alliantie over de reactie vanuit Durgerdam op de varianten.

Wil je meepraten, meedenken, suggesties doen, helpen om dijkversterking op een verantwoorde manier te laten verlopen, meld je bij de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad:  (marianne@gerrits.net).

We hebben alle hulp nodig!

Hieronder de informatie die in de presentatie naar voren werd gebracht.

Presentatie Uitdammerdijk en Durgerdam 5 juli 2016

Informatieblad Durgerdam en Uitdammerdijk 5 juli 2016