dijk-warder

Update van HHNK

Brief van Hoogheemraadschap Noorderkwartier


Stand van zaken

A.  Dijken op veen

Het onderzoek Dijken op Veen is nog nooit eerder gedaan, dus krijgen we hierbij ook te maken met nieuwe inzichten. Daar blijkt nu dat we, om goed te kunnen voorspellen wat de totale bodemsterkte is en dus inzicht te krijgen in wat de dijk aankan, moeten kijken naar de gehele bodemopbouw. We hadden hier in het grondonderzoek in 2014 al wel rekening mee gehouden, maar nog niet voldoende. De bodem is opgebouwd uit verschillende lagen, waaronder veen, maar ook bijvoorbeeld klei. Om iets te kunnen zeggen over de sterkte moeten we dus ook kijken naar de sterkte van de klei en hoe dat weer interacteert met veen. Dit wordt deze zomer onderzocht door Fugro en Deltares. Dit kost extra tijd. Daarom duurt het langer tot we weten wat Dijken op veen oplevert. Dit najaar weten we meer. Het staat in ieder geval vast dat de resultaten van Dijken op veen worden toegepast in het ontwerp van de dijkversterking.

B.  Alliantie

Omdat er veel ontwikkelingen zijn rond de dijkversterking, en HHNK nieuwe inzichten en kennis volop wil meenemen voor een dijk die past in zijn omgeving, zoekt HHNK nu al de samenwerking met één vaste partner die zelf ook (uitvoerings)kennis meebrengt. Daarmee is er maximale ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kennis, en kan die gelijk worden doorvertaald naar ontwerp en uitvoering. Daarom zijn we nu al bezig met de selectie van een aannemer. Samen met die aannemer willen we een samenwerkingsvorm aangaan: een alliantie. Door te kiezen voor een alliantie kunnen we de kennis en ervaring van de markt goed meenemen in onze plannen. Dat komt het uiteindelijke ontwerp maar ook de methode van uitvoering ten goede.

De alliantie maakt het ontwerp af, legt dat ter inzage en voert het vervolgens uit, allemaal in afstemming met de omgeving. De alliantie is dus een samenwerkingsverband tussen HHNK en de aannemer. Daarnaast is HHNK ook opdrachtgever en controleert of de contractuele afspraken over onder andere draagvlak, de dialoog met de omgeving en hinder en overlast worden nagekomen. De alliantie zet de huidige dialoog met de omgeving voort en komt op basis van die inbreng met een ontwerp en vervolgens een MER en een projectplan. Daarbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van alle informatie uit de gesprekken die HHNK tot nu toe met de omgeving heeft gevoerd en wordt er gestuurd op draagvlak.

De gunning voor de alliantie vindt plaats in september van dit jaar. Dat gebeurt pas nadat de minister een besluit heeft genomen over het onderzoek naar de vraag in hoeverre pompen op de Houtribdijk kunnen zorgen voor minder dijkversterking (daarbij een link opnemen naar het nieuwsberichtje op onze site hierover, we communiceren in deze mail nl nergens over dit onderzoek). Na gunning heeft de omgeving net zoveel invloed op het proces van dijkversterking als nu. Gunning betekent vooral het invliegen van een partner die al vroeg meedenkt over veilige, slimme oplossingen die passen in de omgeving.

C. Monitoring

We horen dat er veel vragen in het dorp leven over de uitvoering van de dijkversterking. Veel mensen maken zich zorgen over hun woning. Omdat we goed de huidige situatie in het dorp in kaart willen brengen (de situatie zoals die er nu is zonder dijkversterking en met de trillingen zoals die horen bij de huidige situatie) en straks tijdens en ook na de uitvoering die situatie nauwkeurig in beeld willen blijven houden, zijn we nu al gestart met monitoring. De maatregelen stellen de uitvoerende aannemer in staat om direct bij te sturen om het ontstaan van schade voor te zijn. Mocht er zich onverhoopt toch schade voordoen, dan bieden de door monitoring verzamelde gegevens de benodigde informatie voor een snelle en goede afhandeling hiervan. De onverhoopte schadeclaim wordt afgehandeld door een onafhankelijke schade-expert.

Om te kunnen monitoren zijn er meetbouten in de gebouwen geplaatst die binnen de invloedssfeer van het werk aan de dijk staan. Hiermee kan er op betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt of de positie van de woning en de muren ten opzichte van elkaar significant verandert.

Daarnaast zijn er peilbuizen geplaatst om het peil van het grondwater te monitoren.

In overleg met de dorpsraad worden er op drie adressen in het dorp trillingsmeters geplaatst. Dit zal binnenkort gebeuren.

Er is al een globale bouwkundige opname gedaan. Voor de start van het werk wordt er een volledige bouwkundige opname gedaan door een onafhankelijke deskundige.

Vanwege de vragen in het dorp over de monitoring zullen we hier binnenkort breder over communiceren.

D. Noodzaak

Omdat er in  de omgeving veel vragen waren over nut en noodzaak van de dijkversterking, heeft HHNK samen met het ministerie van I&M, de Deltacommissaris en Rijkswaterstaat twee bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp. De eerste bijeenkomst op 17 maart ging over de nut en noodzaak in het algemeen. Veel vragen die hierover speelden, zijn beantwoord. Er bleek wel behoefte te zijn aan een verdieping over de techniek. Daarom is er op 18 mei een technische sessie georganiseerd. De verslagen daarvan vindt u op onze website: verslag 17 maart, verslag 18 mei.

Nu het atelier is uitgesteld, hebben we aan de dorpsraad voorgesteld in klein comité bijeen te komen om de stand van zaken ook mondeling te bespreken. Het klein comité bestaat dan uit vertegenwoordigers van de dorpsraad en mensen van de werkgroep dijkverzwaring.
Wilt u nog even terugkijken naar de vorige ateliers, die stukken staan nog steeds op Mett. Mocht u uw inloggegevens niet meer hebben, laat dit dan even weten, dan sturen wij u die toe.

We houden u op de hoogte en informeren u tijdig als er een datum is voor het volgende atelier. We horen het heel graag als u vragen of aandachtspunten voor ons heeft.

Met vriendelijke groet,

Bregje van der Steeg
Omgevingsmanager Markermeerdijken
Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma
www.hhnk.nl