bettyras_ddsite1340x700_0033_Layer 1

Verslag bijeenkomst Zuyderzeedijk Alliantie 21 april j.l.

De bijeenkomst waarin Fons Elders namens de Zuyderzeedijk Alliantie het woord deed was goed bezocht met zo’n 60 aanwezigen. Dhr. Elders legde de visie van de alliantie ter tafel en schetste een beeld waarin de probleemstelling, ambtelijk overleg en mogelijk ‘hardere’ acties de boventoon voerden. Onder de aanwezigen blijkt een hoge mate van actiebereidheid te bestaan maar op vragen uit de zaal over het omzetten van deze bereidheid tot werkelijke daden, wordt geen antwoord gegeven.  Dhr. Elders is in dezen meer iemand die een duidelijke visie heeft over de gang van zaken maar geen directe vertaling heeft naar bijbehorende acties. Hij legt ook uit dat de Zuyderzeedijk Alliantie geen vereniging of stichting is, maar een initiatief van een paar bezorgde dijkbewoners.

Arjan Bakker pakte de wens om tot actie te komen tijdens de bijeenkomst op door te pogen aanspreekpunten binnen Durgerdam te vinden van waaruit vervolgstappen gecoördineerd zouden kunnen worden.

De avond was een initiatief van de Zuyderzeedijk Alliantie met Rolf van Roon als initiatiefnemer. De dorpsraad Durgerdam is faciliterend opgetreden en heeft de ruimte in de kerk gereserveerd, de uitnodigingen via email verstuurd en de kosten voor de huur voor haar rekening genomen.

Zo eindigde de avond zonder concrete vervolgstappen en bleef onduidelijk wat de Zuyderzeedijk Alliantie voor Durgerdam zou kunnen betekenen, terwijl ook nog steeds niet duidelijk is of en hoe Durgerdam de activiteiten van de alliantie zou kunnen ondersteunen.