Dorpsraadvergadering 12 mei 2016

Op 12 mei was er weer een Dorpsraadsvergadering in de kerk. Op de agenda stonden onder andere de diverse grote bouwprojecten in de  directe omgeving van ons dorp, de renovatie van vuurtoreneiland, handhaving van vergunningen rond de Taveerne, het boerenerf, de dijkversterking en het beheer van de kerk van Durgerdam.

Ook waren er een aantal sprekers:

– Brian praatte ons bij over de renovatie op het eiland en de traditionele Durgerdammerdag in juni;

– Gebiedsmanager Dave Coenders vertelde ons wat zijn functie precies inhoudt en wat hij kan betekenen voor ons dorp;

– Willem Vrijlandt zette uiteen wat de stand van zaken is omtrent de dijkversterking.

De slides van de vergadering en de presentaties zijn hier te bekijken:

Openbare dorpsraad 12 mei 2016

Dave Coenders kreeg zoveel vragen van de aanwezigen dat hij ons op ons verzoek op korte termijn nogmaals zal bezoeken. Ook hopen we die avond dan de gebiedsmakelaar en de wijkagent te mogen begroeten in ons midden. Een uitnodiging voor deze extra bijeenkomst zal via de mail worden verstuurd.

 

 

Herontwikkeling van het boerenerf Ddd 138

Nieuws over de herontwikkeling van het boerenerf van Stephan van Noordt, Durgerdammerdijk 138

Zoals u wist uit eerdere berichten en uit openbare dorpsvergaderingen wil Stephan van Noordt zijn boerderij verplaatsen naar de Liergouw en het bestaande agrarische erf herontwikkelen.

Stephan van Noordt heeft onlangs een vergunningsaanvraag ingediend voor wijziging van het bestemmingsplan. De aanvraag gaat uit van de bouw van 6 nieuwe woningen op ruime kavels (naast de bestaande boerderijwoning en de voormalige vakantiewoning op het terrein), te verkopen als losse kavels.

De werkgroep boerenerf van de Dorpsraad Durgerdam vreesde voor een ‘villawijkje’ achter de dijk en had liever een vorm van bebouwing gezien met meer samenhang.

Inmiddels heeft de provincie het ingediende plan afgekeurd met als reden ‘onvoldoende Ruimtelijke Kwaliteit’. De provincie verwijst in dit kader ook naar de Leidraad Cultuurhistorisch Landschap.

Het plan voor een ‘villawijkje’ is dus van de baan.
Als Stephan van Noordt besluit om een nieuw voorstel in te dienen, dan zal de werkgroep Boerenerf de ontwikkelingen opnieuw volgen.

Uitnodiging Opening kunstgrasveld DRC

18 november om 16.00 uur

Demonstratiewedstrijd DRC D1 – AJAX E1
Aftrap door KNVB-voorzitter Michael van Praag

 
Op maandag 2 november is het splinternieuwe kunstgrasveld bij DRC in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er keihard gewerkt om dit kunststukje voor elkaar te krijgen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en we beseffen ons ook dat dat soms tot de nodige overlast heeft geleid.

Om de periode van bouw definitief af te sluiten, een aantal sleutelfiguren te bedanken en stil te staan bij dit heugelijke feit willen we samen met jullie op woensdagmiddag 18 november het nieuwe hoofdveld officieel openen.

Om stipt 16.00 uur zal Michael van Praag (voorzitter van de KNVB) de aftrap verrichten van een speciale wedstrijd tussen de D1-pupillen van DRC en de Onder 11-selectie van het grote AJAX.

In het bijzijn van de verantwoordelijke wethouders, ere-leden van DRC en hopelijk zoveel mogelijk in DRC-tenue gestoken leden (jong, oud, man, vrouw) hopen we onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd te bekijken. Na de wedstrijd worden de trainingen gewoon hervat.

We hopen jullie woensdagmiddag 18 november in grote getale te mogen verwelkomen om samen deze nieuwe stap in onze bijna 85-jarige clubgeschiedenis te vieren.

Kunstgrasveld-Vogelvlucht

Sinterklaasintocht Durgerdam 2015

Vol verwachting klopt ons hart….
21 november zet de Sint voet aan wal in Durgerdam.

Programma
13.00
Start festiviteiten met optreden van de Pietels in de muziektent
14.00-15.00
Aankomst Sinterklaas
15.00-15.45
Voorstelling voor kinderen uit Landelijk Noord groep 1 tm 5, in de kerk van Durgerdam

Sinterklaas_02

 

Update dijkversterking september 2015

Nieuws uit verschillende bronnen de afgelopen periode over de Dijkversterking:

1. 14 september heeft in Den Haag, zoals verwacht, de minister besloten meer tijd uit te trekken voor onderzoek naar de inzet van pompen.
Zonder het met zoveel woorden te zeggen staat er ook dat het gehele project langer gaat lopen. Voor 2018 gaat de eerste spade de grond niet in en dan is afronden voor 2021 niet meer haalbaar.

2. Ook het rapport van het ‘Dijken op Veen’-onderzoek laat wegens de complexiteit nog weer langer op zich wachten.

3. Tegelijkertijd werd tijdens de zomer duidelijk dat de Provincie-Noord Holland de plannen van het Hoogheemraadschap en de gemeente Amsterdam wat betreft oplevering na de werkzaamheden niet ambitieus of visionair genoeg vind. De provincie stuurde in die zin ook al aan op uitstel van de werkzaamheden. De provincie wil dat meekoppelkansen ook meer integraal naar het gebied achter de dijk (functies, wegen, recreatie-ondernemers en -publieke voorzieningen, etc..) kijken. Het beschikbare bedrag dat voor de PS-verkiezingen 8 miljoen was, wordt nu waarschijnlijk 15 miljoen (op dit moment is nog niet bekend wat de impact van de kabinetsplannen als gepresenteerd op Prinsjesdag hierop zal zijn).

4. De provincie vond niet alleen de oplevering achteraf niet ambitieus genoeg, maar ook het nadenken over varianten van versterking zelf niet creatief en gebieds-integraal genoeg. Een speculatief scenario is een minder forse vorm van versterking langs het Goudriaankanaal en dan het gebied tussen het kanaal en de dijk als een risico-overloop gebied. Dit sluit aan bij ambities om van dat gebied een natuurgebied te maken. Daar wordt momenteel door de provincie met agrariërs en grondbezitters beginnend en vrijblijvend gepraat, dit stond los van de dijk-plannen. Het zou mogelijk de versterking van de huidige dijk zelf minder vergaand hoeven maken. Of er ook een variant is dat Durgerdam daar dan ook onder valt en zware werkzaamheden bespaart blijft, maar daarna dus wel onbeschermd een soort van buitendijks ligt… Weer een nieuw idee, status nog geheel onduidelijk. En hoewel het nu voor uitstel lijkt te zorgen, zal hier tzt inhoudelijk zeer goed naar gekeken moeten worden.

5. De CDR heeft van de zomer een documentje naar het Stadsdeel gestuurd om ook aan te sturen op het letten op meekoppelkansen onder grond: kabels & leidingen (glasvezel, internet, telefoon, electra). Uiteraard zal hier weinig gebeuren als er niet aan de dijk gewerkt gaat worden voorlopig.

6. Deze week was te lezen in Trouw over de Markermeer, dit zal een soort waddengebied worden. Nog onbekend wat de impact hiervan zal zijn op de dijkversterkingsdiscussie:
Boskalis legt de Marker Wadden aan: Baggerbedrijf krijgt opdracht voor aanleg van moerasgebied met eilanden van slib en klei in het Markermeer. Het Nederlandse baggerbedrijf Koninklijke Boskalis heeft de mega-opdracht in de wacht gesleept om de Marker Wadden aan te leggen.

Al met al uitstel lijkt zeker, onzekerheid en onduidelijkheid vooralsnog ook..

De website van Durgerdam